กปน. ร่วม กคช. จัดโครงการนำร่องยกระดับคุณภาพชีวิต 2 ชุมชนการเคหะ จัดเต็มบริการงานประปาหลังมาตรวัดน้ำ ให้ความรู้ตรวจสอบอุปกรณ์ประปาภายในที่พักอาศัยเบื้องต้น

การประปานครหลวง (กปน.) จับมือการเคหะแห่งชาติ (กคช.) จัดโครงการนำร่องเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย ณ โครงการเคหะชุมชน 2 แห่ง …จัดอบรมพัฒนาทักษะการล้างถังพักน้ำขนาดเล็กให้ผู้พักอาศัย เพื่อสร้างอาชีพ พร้อมบริการล้างถังพักน้ำและซ่อมบำรุงรักษาระบบประปาภายในอาคาร นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้อยู่อาศัย ชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน…

วันนี้ (17 มิถุนายน 2566) นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการ กปน. พร้อมด้วย นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการ กคช. เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม ณ อาคารศูนย์นวัตกรรมด้านที่อยู่อาศัยและบริการงานขายสำนักงานเคหะนครหลวงสาขาห้วยขวาง โดยมี นางสาวฉวีวรรณ อุทัยพิบูลย์ และนายสุเทพ เอื้อปกรณ์ รองผู้ว่าการ กปน. นายสมเจต ประพัน์บัณฑิต รองผู้ว่าการ กคช. และคณะผู้บริหาร เข้าร่วม

นายมานิต กล่าวแสดงเจตนารมณ์ ด้วย กปน. เป็นหน่วยงานที่ให้บริการงานประปาแบบครบวงจร ด้วยคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล ตามวิสัยทัศน์ของ กปน. ที่ว่า “ประปาคุณภาพ เพื่อชีวิตที่ดี” สำหรับการจัดกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ ประกอบด้วย การซ่อมปรับปรุงระบบประปาภายใน ล้างถังพักน้ำ ให้ความรู้ในการดูแลรักษาระบบประปาภายในบ้านเบื้องต้น กิจกรรมส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำที่ได้รับการรับรองฉลากประหยัดน้ำของ กปน. และอื่น ๆ  เพื่อสนับสนุนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่มีอุดมการณ์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสาธารณูปโภคน้ำประปา ตลอดจนจัดกิจกรรมกระตุ้นการตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ดูแลรักษาทรัพยากรน้ำให้มีใช้อย่างเพียงพอและยั่งยืน โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นให้แก่โครงการเคหะชุมชนห้วยขวางและโครงการเคหะชุมชนบางชัน ระยะ1และ2 (24 มิถุนายน 2566)

นายมานิต กล่าวเพิ่มเติมว่า น้ำประปาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ นับว่ามีความสะอาด คุณภาพดี เหนือกว่ามาตรฐานที่องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำไว้ เพราะเราให้ความสำคัญในทุกขั้นตอนตั้งแต่การผลิต สูบส่ง สูบจ่าย จนถึงหน้าบ้านลูกค้ากว่า 12 ล้านคน แต่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม นั่นคือ การดูแลความสะอาดของระบบน้ำประปาภายในบ้านเรือนของทุกท่าน ปัจจุบัน กปน. จึงได้ขยายการให้บริการแบบครบวงจร เพื่อช่วยดูแลระบบน้ำประปาภายในบ้านให้คงความสะอาด เหมือนน้ำประปาที่ผลิตจากโรงงานผลิตน้ำ เริ่มตั้งแต่ งานวางท่อประปาภายในบ้าน งานล้างถังพักน้ำ และสำรวจท่อประปาแตกรั่ว โดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนการเปิดคอร์สฝึกอบรมทักษะเบื้องต้น เช่น วิชาชีพช่างประปา และช่างล้างถังพักน้ำขนาดเล็ก แก่ประชาชนทั่วไป  สำหรับผู้ที่สนใจบริการดังกล่าว สามารถจองคิวขอรับบริการ ผ่าน MWA Call Center 1125 และแอปพลิเคชัน MWA onMobile ตลอด 24 ชม. โดยทุกการ
ใช้บริการผ่านแอปฯ จะสามารถสะสมแต้ม ผ่านระบบ MWA Point เพื่อแลกรับของสมนาคุณพิเศษจาก กปน. ได้อีกด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR