ประธานกรรมการ กปน. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ และตรวจเยี่ยมการป้องกันน้ำท่วม ณ สถานีสูบน้ำดิบสำแล

ประธานกรรมการ กปน. ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ และตรวจเยี่ยมการป้องกันน้ำท่วม ณ สถานีสูบน้ำดิบสำแล

เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ สถานีสูบน้ำดิบสำแล จังหวัดปทุมธานี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ประธานกรรมการการประปานครหลวง (กปน.) ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ และตรวจเยี่ยมการป้องกันน้ำท่วม โดยมีนายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร รองผู้ว่าการ (ผลิตน้ำ) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กปน. ร่วมให้การต้อนรับ

ในการนี้ ประธานกรรมการ กปน. ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เกี่ยวกับการรับฟังข้อมูลจากคณะผู้บริหาร กปน. รวมถึงให้ความสนใจสอบถาม ตลอดจนให้คำแนะนำในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ● ภารกิจของสถานีสูบน้ำดิบสำแล และการบริหารจัดการสูบส่งน้ำดิบผ่านคลองประปาฝั่งตะวันออก ● สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา แผนการระบายน้ำของกรมชลประทาน และการเฝ้าระวังระดับน้ำหน้าสถานีสูบน้ำดิบสำแล ● มาตรการป้องกันน้ำท่วมสถานีสูบน้ำดิบสำแล ● ผลกระทบทางด้านคุณภาพภาพ และการเตรียมการรองรับ อาทิ การเตรียมสารเคมี สำหรับปรับสภาพน้ำ เป็นต้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR