กปน. ผ่านการรับรองศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ปี 65 ยกระดับการให้บริการเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

นายคมกฤช ทินกร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า กปน. ยกระดับการให้บริการ สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย พร้อมมุ่งพัฒนาคุณภาพน้ำประปาสะอาดปลอดภัยเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน ในปี 2565 กปน. ยื่นขอรับรองศูนย์ราชการสะดวก (GECC) จำนวน 5 ศูนย์ (6 สาขา) โดยผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกครบทั้ง 5 ศูนย์ แบ่งเป็นระดับก้าวหน้า (สีเงิน) 4 ศูนย์ คือ สำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท และสาขาพระโขนง (จำนวน 1 ศูนย์) สาขาลาดพร้าว สาขาบางเขน และสาขาภาษีเจริญ ระดับพื้นฐาน (สีฟ้า) 1 ศูนย์ คือ สำนักงานประปาสาขามหาสวัสดิ์  

โดย กปน. พร้อมเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้คำแนะนำ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการเกี่ยวกับงานประปาได้อย่างรวดเร็ว เข้าถึงง่าย รวมถึงพัฒนาคุณภาพงานให้บริการทุกด้านด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้บริการด้วยระบอิเล็กทรอนิกส์สร้างความสะดวกรวดเร็วให้ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ทุกที่ทุกเวลา อาทิ 

1. ระบบงานให้บริการออนไลน์ ได้แก่ • e-Service ในการขอรับบริการด้านต่าง ๆ • การชำระเงินออนไลน์ผ่านระบบ Mobile Banking และ e-Wallet • ระบบ e-Invoice ส่งใบแจ้งค่าน้ำประปาทางอีเมล์ • ระบบ Biz Portal การขอติดตั้งประปาสำหรับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ• ระบบบริการจัดการลูกค้า (Centralization) • บริการ Drive Thru • ระบบการจองคิวออนไลน์ล่วงหน้า • บริการสำรองที่จอดรถ และจองคิวสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ และ • ระบบ Auto Message ตอบกลับลูกค้าโดยทันทีผ่านช่องทางออนไลน์ 

2. ระบบงานวิศวกรรมและก่อสร้าง ได้แก่ • กล้อง CIA ช่วยควบคุมงานก่อสร้างวางท่อประปา • ติดตั้ง Pressure Booster Pump เพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ที่มีปัญหาแรงดันน้ำต่ำ  โดยสามารถควบคุมการทำงานของ Pump ได้จากระยะไกล เป็นต้น

กปน. พร้อมพัฒนาคุณภาพงานให้บริการในทุกด้านเชื่อมโยงทุกขั้นตอน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย โดยในปี 2566 กปน. จะยื่นขอรับรองมาตรฐาน ที่ครบอายุ

การรับรอง จำนวน 12 สาขา เพื่อยกระดับและรักษามาตรฐานการให้บริการอย่างต่อเนื่องต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR