กปน. และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมลงนาม MOU เพื่อการจัดการการศึกษาด้านระบบผลิตน้ำประปา

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 0203 อาคาร 14 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ น.ส.ฉวีวรรณ อุทัยพิบูลย์ รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา) การประปานครหลวง (กปน.) และ รองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์  ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) เพื่อการจัดการการศึกษาด้านระบบผลิตน้ำประปา โดยมี คณะผู้บริหารทั้งสองหน่วยงาน เข้าร่วมพิธีและเป็นสักขีพยาน

โดยบันทึกความร่วมมือฯ ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือระหว่าง กปน. และ ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านระบบผลิตน้ำประปา ของนิสิตในระดับปริญญาตรี ทั้งหลักสูตรภาคปกติและหลักสูตรภาคพิเศษ ให้ความรู้แก่หน่วยงานภายนอกของ กปน. สนับสนุนทางด้านงานวิจัย และนวัตกรรม รวมถึงให้การสนับสนุนบุคลากร เพื่อฝึกสอนงาน แนะนำ ให้คำปรึกษาในการจัดการเรียนการสอนด้านระบบผลิตน้ำประปา ให้แก่นักเรียนนิสิต เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคน ให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและมีความรู้ความสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR