กปน. ต้อนรับคณะผู้บริหาร กปภ. ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตน้ำประปา รง.มหาสวัสดิ์ แลกเปลี่ยนความรู้งานด้านประปา

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. ณ อาคารอำนวยการ โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ นายพรศักดิ์ สมรไกรสรกิจ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบผลิตน้ำ) การประปานครหลวง (กปน.) และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายวิบูลย์ วงสกุล ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) และคณะ จำนวน 22 คน ในโอกาสศึกษาดูงานกระบวนการผลิตน้ำประปา โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์

โดยคณะศึกษาดูงานได้รับฟังการบริหารจัดการน้ำของ กปน. และเยี่ยมชมภายในโรงงานฯ อาทิ ถังตกตะกอน บ่อกรอง รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนางานด้านประปาระหว่างองค์กร อาทิ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ควบคุมการผลิตน้ำ การแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในระบบผลิตน้ำประปา เป็นต้น

ทั้งนี้ การศึกษาดูงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การบริการจัดการระบบการผลิตน้ำแบบ Sludge Blanket Clarifier” สำหรับบุคลากรของ กปภ. โดยมีบุคลากรของ กปน. เป็นวิทยากร เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เพิ่มพูนทักษะในกระบวนการผลิตน้ำประปา ให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR