กปน. ชี้แจงกรณีงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำของโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ เน้นย้ำความโปร่งใสทุกขั้นตอน เพื่อประโยชน์สาธารณะ

กปน. ชี้แจงกรณีงานก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำของโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ เน้นย้ำความโปร่งใสทุกขั้นตอน เพื่อประโยชน์สาธารณะ

ตามที่ การประปานครหลวง (กปน.) ได้มีประกาศประกวดราคางานจ้างก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำที่โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ขนาด 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา GE-MS5/6-9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มูลค่าโครงการ ประมาณ 6,500 ล้านบาท และมีผู้ยื่นข้อเสนอ 5 ราย มีผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 2 ราย ไม่ผ่าน 3 ราย โดยต่อมา มีบริษัทผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่ผ่านคุณสมบัติจำนวน 2 ราย ยื่นอุทธรณ์ผลการจัดจ้าง นั้น

การประปานครหลวง (กปน.) ขอเรียนชี้แจงว่า งานก่อสร้างดังกล่าว อยู่ในโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 ซึ่งมุ่งเน้นก่อสร้างงานระบบประปาเพื่อสร้างความยั่งยืนและเสถียรภาพของระบบน้ำดิบ ระบบผลิตน้ำ ระบบส่งน้ำ ระบบจ่ายน้ำของ กปน. ให้เกิดความมั่นคงและรองรับกับสถานการณ์หรือวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคตได้ทันท่วงที 

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการจัดจ้างโครงการดังกล่าว กปน. ได้จัดให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ในการดำเนินงานทุกขั้นตอน โดยเข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โดยกรมบัญชีกลางและองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ได้แต่งตั้งคณะผู้สังเกตการณ์อิสระ (Independence Observers : IO) เพื่อสังเกตการณ์ในการดำเนินงานทุกขั้นตอน และคณะผู้สังเกตการณ์ฯ มิได้มีประเด็นข้อกังวลใจใด ๆ ในขั้นตอนการดำเนินการที่ผ่านมา สื่อให้เห็นถึงการดำเนินการในโครงการนี้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน

ทั้งนี้ในการดำเนินการตามสัญญาดังกล่าว กปน. ได้ว่าจ้างผู้ให้บริการเพื่อสำรวจ ออกแบบ และจัดทำเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงาน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

เหตุที่มาของปัญหาในการจัดจ้างครั้งนี้ กล่าวคือ การมีความเข้าใจไม่ตรงกันเกี่ยวกับนิยามของผลงานก่อสร้าง ระบบตกตะกอนและระบบกรองน้ำ สำหรับระบบผลิตน้ำประปา ขนาดไม่น้อยกว่า 100,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันในสัญญาเดียวกัน ซึ่ง กปน. มีเจตนารมณ์ที่แท้จริงว่า “กำลังการผลิตน้ำตามที่ระบุไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาทั้งหมด หมายถึง กำลังการผลิตน้ำสุทธิ” และคิดเป็น 12.5% ของความสามารถในการผลิตน้ำของโครงการนี้ ซึ่งเป็นไปตามหลักวิศวกรรมการประปา และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการจัดทำโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เพียงแต่เอกสารประกวดราคาไม่ชัดเจน ทำให้เกิดการตีความ เป็นเหตุให้มีการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง ซึ่งในเวลาต่อมาคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน พิจารณาแล้วเห็นว่าอุทธรณ์ฟังขึ้น

หลังจาก กปน.ได้รับแจ้งผลการอุทธรณ์จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง กปน. ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้เร่งรัดดำเนินการ ดังนี้ 

1. แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการฯ กรมบัญชีกลาง ให้บริษัทผู้อุทธรณ์รับทราบ

2. แจ้งผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายยืนยันขยายระยะเวลาการยืนราคา

3. แจ้งให้บริษัทผู้อุทธรณ์ชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ และเมื่อได้รับเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมจากผู้อุทธรณ์ทั้ง 2 รายแล้ว กปน. ได้ขอความอนุเคราะห์

ผู้ให้บริการออกแบบ เป็นผู้ตรวจสอบและพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

4. ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครั้งแรก

5. รวบรวมปัญหาในการดำเนินการหารือกรมบัญชีกลาง ซึ่งมีคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีอำนาจหน้าที่ในการให้คำปรึกษาแนะนำแก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบัติ ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 29 (2) (3)

ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบจากผู้ให้บริการ และผลการตอบข้อหารือของกรมบัญชีกลาง 

เนื่องจากสัญญา GE-MS5/6-9 เป็นโครงการที่สำคัญของ กปน. และมีวงเงินดำเนินการสูงมาก การดำเนินการจัดจ้างจึงจำเป็นต้องเป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบ เป็นไปตามหลักการคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และตรวจสอบได้ จึงจำเป็นต้องใช้เวลาในการพิจารณาอย่างรัดกุมทุกขั้นตอน มิได้มีการประวิงเวลาหรือเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดแต่อย่างใด โดย กปน. ยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของหน่วยงานและประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาสะอาดปลอดภัย ทั่วถึงทุกพื้นที่บริการของ กปน. 

ทั้งนี้ งานก่อสร้างดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9ประกอบด้วย 4 กลุ่มงาน ได้แก่ 1) กลุ่มงานก่อสร้างขยายกำลังผลิตน้ำ 2) กลุ่มงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ 3) กลุ่มงานก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน้ำและถังเก็บน้ำใส และ 4) กลุ่มงานก่อสร้างวางท่อประปา และเมื่อทุกกลุ่มงานดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถรองรับการขยายตัวของสังคมและเศรษฐกิจ ให้บริการน้ำประปาแก่ผู้ใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบสำรองการผลิตน้ำ ลดความเสี่ยงในกระบวนการผลิตน้ำประปา  และมีระบบการส่ง สูบจ่ายที่มีความมั่นคงและเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น

************

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR