กปน. เปิดการฝึกอบรม “หลักสูตรช่างประปาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1/2566”

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องอบรมชั้น 1 อาคาร 30 ปี ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล นายธำรง บูรณตระกูล รองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีดิจิทัล) การประปานครหลวง (กปน.) ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการฝึกอบรม โครงการช่างประปาเพื่อประชาชน “หลักสูตรช่างประปาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1/2566” โดยมี นายธนะพงษ์ เค้าสงวนศิลป์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และคณะผู้บริหาร กปน. เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับการอบรม “หลักสูตรช่างประปาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1/2566” มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาชีพช่าง และการบำรุงรักษางานประปา ให้แก่ประชาชนที่สนใจ โดยได้รับความร่วมมือวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอก กปน. ได้แก่ บริษัทสยามซานิทารีแวร์ จำกัด (COTTO) และบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด มีผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมจำนวน 30 ท่าน ซึ่งนอกจากจะได้รับความรู้ด้านงานช่างและการบำรุงรักษาระบบประปาแล้ว ยังมีส่วนสนับสนุนให้นำความสามารถดังกล่าวไปสร้างรายได้ให้กับครอบครัว และช่วยลดรายจ่ายในการซ่อมบำรุงประปาภายในบ้านได้อีกทางหนึ่ง รวมถึงมุ่งหวังให้ขยายผลสู่การช่วยเหลือสังคม ให้เกิดขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยตั้งแต่เริ่มโครงการ มีผู้ผ่านการอบรมฝึกอบรมในหลักสูตรแล้วกว่า 1,400 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR