กปน. ร่วมยินดีกรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 120

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ณ อาคาร 99 ปี ม.ล. ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) พร้อมด้วย นายวชิรวิทย์ โพธิ์วิจิตร ผู้ช่วยผู้ว่าการ กปน. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 120 พร้อมมอบเงินจำนวน 20,000 บาท เพื่อร่วมบริจาคสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน เพื่อสาธารณประโยชน์ โดยมี นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เป็นผู้รับมอบ

ทั้งนี้ กปน. ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากกรมชลประทานในการจัดสรรน้ำดิบ ทำให้สามารถดำเนินการผลิตและให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างเพียงพอ รวมถึงการบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อีกทั้ง เพื่อสานสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR