กปน. ร่วมงาน Indonesia Water Forum ณ ประเทศอินโดนีเซีย

มื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565 นายสมศักดิ์ ปัสนานนท์ ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง (กปน.) ระดับ 9  พร้อมด้วย นายธัชษิต สกุลพอง วิศวกร 7  กองความร่วมมือระหว่างประเทศ ฝ่ายนวัตกรรมองค์กร เป็นผู้แทน กปน. เข้าร่วมงาน Indonesia Water Forum ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 6 ตุลาคม 2565 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยงานดังกล่าวเป็นการประชุมและเสวนารวมถึงการจัดนิทรรศการด้านเทคโนโลยีและการบริหารจัดการน้ำในระดับนานาชาติที่ได้รับความสนใจจากหน่วยงานด้านน้ำเป็นอย่างมาก ซึ่งครั้งนี้เป็นการจัดงานครั้งแรกหลังจากเกิดโรคระบาด covid-19

ในการนี้ นายสมศักดิ์ เป็นผู้แทนของ กปน. ร่วมบรรยายในหัวข้อ Water Supply Governance and Management of MWA. ซึ่งเป็นการเผยแพร่แนวนโยบายการบริหารจัดการองค์กร สถานะของ กปน. ในปัจจุบัน แนวทางการสร้างความมั่นคงยั่งยืนของการผลิตและให้บริการน้ำประปาของ กปน. รวมถึงแนวทางการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค และการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและให้บริการน้ำประปา นอกจากนี้ นายธัชษิต ได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นด้านปัญหาอุปสรรคการบริหารจัดการองค์กร โดยได้รับความสนใจและการแสดงความคิดเห็นจากผู้ร่วมงานจากหลายประเทศ ทำให้ได้มุมมองและแนวทางการพัฒนาที่หลากหลายสามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวได้ต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR