กปน. รับโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น

กปน. รับโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น คว้ารางวัล 3 ปีซ้อน ยึดมั่นการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 109 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี 2563 และ 2564 โดยมี นางราชิรัช อุทาโย รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) พร้อมด้วย นางเมธาวี สุชาติล้ำพงศ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) กปน. เป็นผู้แทน กปน. เข้ารับมอบ และเข้าร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "โลกยุคดิจิทัลเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารสาธารณะ”

กปน. ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ระดับโล่ใส ประจำปี 2563 และได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ระดับโล่ทองแดง ประจำปี 2564 ซึ่งมอบให้กับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นติดต่อกัน 3 ปี โดย กปน. ได้รับรางวัลดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2562 - 2564 ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แสดงถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการให้ประชาชนได้รับทราบ 

โดย กปน. ยึดมั่นการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารตามหลักธรรมาภิบาลที่เข้าถึงง่ายและตรวจสอบได้ คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเป็นสำคัญ นอกจากการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นระบบ ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันแล้ว ได้มีการปรับปรุงสถานที่ให้เข้าถึงง่ายและส่งเสริมภาพลักษณ์ อีกทั้งยังให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ควบคู่ไปกับการให้บริการทางกายภาพ เพื่อความสะดวก และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) พร้อมรักษามาตรฐานและยกระดับการให้บริการข้อมูลข่าวสาร สอดคล้องกับแนวคิดที่ว่า "เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น”

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR