กปน. รับรางวัล DG Awards 2021

          เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก วิภาวดี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 (Digital Government Awards 2021) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) โดยมี นายธำรง บูรณตระกูล รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นตัวแทน กปน. รับมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประเภทพัฒนาการดีเด่นหน่วยงานระดับกรมที่ให้บริการเป็นหลัก

          ทั้งนี้ สพร. ได้ดำเนินโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย โดยในปีนี้ กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการสำรวจทั้งสิ้น 1,922 หน่วยงาน และได้นำผลการสำรวจมาพิจารณามอบรางวัลเพื่อเป็นเกียรติและเชิดชูหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลในระดับสูง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR