กปน. ย้ำน้ำประปาสะอาดปลอดภัย ไร้ COVID-19

การประปานครหลวง (กปน.) ยืนยันกระบวนการผลิตน้ำประปาสะอาดปลอดภัย ด้วยระบบเฝ้าระวังและรักษาคุณภาพน้ำประปา ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ภายใต้ระบบปิด ไม่มีสารหรือวัตถุใด ๆ เข้าไปในระบบได้ และมีการปรับเพิ่มปริมาณคลอรีน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดแบคทีเรียและไวรัสต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยปริมาณคลอรีนที่เพิ่มขึ้นไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน สำหรับผู้ที่ไม่ชอบกลิ่นคลอรีน สามารถรองน้ำประปาใส่ภาชนะสะอาด เปิดฝาตั้งทิ้งไว้ประมาณ 20 นาที กลิ่นคลอรีนจะระเหยไปเอง  

นอกจากนี้ กปน. ยังมีระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำประปาอัตโนมัติทั่วพื้นที่บริการในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ตลอด 24 ชั่วโมง และมีนักวิทยาศาสตร์ กปน. ตรวจวัดคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานอยู่เสมอ โดยผู้ใช้น้ำสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาแบบ real time ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile และเว็บไซต์ twqonline.mwa.co.th ได้ 

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปัจจุบัน ได้มีผู้นำชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ไปตรวจน้ำประปา แล้วปรากฏผล 2 ขีด ทำให้เกิดการเข้าใจผิดว่า มีเชื้อ COVID-19 ปนเปื้อนในน้ำประปา นั้น กปน. ขอขอบคุณหมอแล็บแพนด้าที่เป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชน เนื่องจากการตรวจดังกล่าว เป็นการใช้ชุดตรวจผิดประเภท ซึ่งชุดตรวจ ATK ถูกออกแบบให้ตรวจกับสารคัดหลั่งในโพรงจมูก แล้วหยดตามด้วยบัฟเฟอร์ ที่เป็นน้ำใส ๆ โดยแต่ละยี่ห้อ ห้ามใช้ข้ามกันไป และนำต่างยี่ห้อมาใช้แทนกันไม่ได้ จึงทำให้เกิดผลบวกลวงหรือผลบวกปลอมขึ้น 

กปน. ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข คือ เลือกรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำประปา และสบู่ หรือเจลล้างมือแอลกอฮอล์ 70 % ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่สาธารณะ เพื่อสุขอนามัยที่ดีและลดการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR