กปน. มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน พร้อมเสริมสร้างเสถียรภาพความมั่นคงของเศรษฐกิจและสังคมไทย

ให้ความสำคัญในการผลิตน้ำประปาสะอาดปลอดภัย พร้อมปรับปรุงระบบเพื่อให้บริการน้ำประปาได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ รวมทั้งนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนางานบริการเพิ่มความสะดวกสบาย

การประปานครหลวง (กปน.) เป็นรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการงานประปากับภารกิจหลักในการจัดหาแหล่งน้ำดิบ ผลิต และให้บริการน้ำประปาสะอาดปลอดภัยสู่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการกว่า 2.5 ล้านครัวเรือน หรือมากกว่า 12 ล้านคน ให้มีน้ำใช้อย่างมีความสุขตลอด 24 ชั่วโมง

กว่า 56 ปี ที่ กปน. ไม่เคยหยุดพัฒนาและยกระดับการให้บริการงานประปาอย่างต่อเนื่องด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิตตามแผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan) ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ที่ควบคุมคุณภาพน้ำทุกขั้นตอนตั้งแต่แหล่งน้ำดิบ โรงงานผลิตน้ำ จนถึงบ้านเรือนของประชาชน ปัจจุบัน กปน. มีอัตรากำลังการผลิตน้ำเพื่อรองรับการงานทั่วทั้งพื้นที่มากถึง 6.3 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน จากโรงงานผลิตน้ำทั้ง 4 แห่ง คือ โรงงานผลิตน้ำบางเขน โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ โรงงานผลิตน้ำสามเสน และโรงงานผลิตน้ำธนบุรี

ในด้านระบบสูบส่งสูบจ่ายน้ำ การบริหารจัดการน้ำสูญเสีย และแรงดันน้ำ กปน. มีการวางแผนดำเนินงานซ่อมบำรุงท่อประปาที่ใกล้ครบอายุการใช้งาน หรือเปลี่ยนท่อประปาใหม่ปีละ 1,200 กิโลเมตร จากความยาวท่อประปารวมทั่วทุกพื้นที่ประมาณ 38,620 กิโลเมตร ด้วยการนำเครื่องมือที่ทันสมัยมาใช้การสำรวจหาท่อรั่วได้อย่างแม่นยำ และซ่อมบำรุงได้อย่างรวดเร็ว นอกจากประชาชนจะมีน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยพร้อมใช้ตลอด 24 ชั่วโมงแล้ว ยังเป็นการเสริมความมั่นคงของระบบสาธารณูปโภคสำคัญของประเทศให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น

กปน. ยังคงมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการเพื่อชีวิตที่สะดวกสบาย รวดเร็ว และเข้าถึงง่ายมากขึ้น ด้วยการพัฒนาคุณภาพงานให้บริการในทุกด้านเชื่อมโยงทุกขั้นตอนด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีในรูปแบบบริการออนไลน์ ทั้งบริการ • แอปพลิเคชัน MWA onMobile แอปฯ ของคนเมือง ครบทุกเรื่องน้ำประปา • เว็บไซต์ MWA e-Service เพียงคลิกที่ eservicesapp.mwa.co.th สามารถเข้าถึงบริการของ กปน. ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ให้บริการงานประปาได้เสมือนสำนักงานประปาสาขาของ กปน. (Virtual Branch) นอกจากนี้ ยังสามารถติดต่อ กปน. ได้ตลอดทุกที่ทุกเวลาผ่าน MWA Call Center โทร 1125 และสื่อออนไลน์ อาทิ Line Facebook Twitter Instagram ภายใต้ชื่อ @MWAthailand

ก้าวต่อไปที่ไม่เคยหยุดนิ่งของ กปน. คือการเสริมสร้างเสถียรภาพโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาให้มีความมั่นคงด้วยโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 และ 10 ได้แก่ การขยายกำลังการผลิตที่โรงงานผลิตน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพของระบบจ่ายน้ำด้วย การก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ ก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน้ำ และขยายถังเก็บน้ำใส เพื่อรองรับความต้องการการใช้น้ำที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคต ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน พร้อมเสริมสร้างเสถียรภาพความมั่นคงของเศรษฐกิจและสังคมไทยสืบไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR