เชิญชวนใช้บริการทดสอบคุณสมบัติวัสดุต่าง ๆ จากห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุของ กปน. รับรองคุณภาพด้วยมาตรฐาน มอก.17025-2561 ในอัตราค่าบริการเริ่มต้น เพียง 300 บาท

การประปานครหลวง (กปน.) ขอเชิญชวนท่านที่มีความสนใจใช้บริการทดสอบคุณสมบัติวัสดุต่าง ๆ อาทิ ดินหรือหินคลุก หินหรือกรวด ทราย โลหะ ท่อพีวีซี แท่งคอนกรีตทรงเหลี่ยม แท่งคอนกรีตทรงกระบอก ยาง เอบีเอส โลหะและยาง เป็นต้น ในอัตราค่าบริการเริ่มต้น เพียง 300 บาท พร้อมออกเอกสารรายงานผลการทดสอบตามมาตรฐานที่กำหนด สามารถติดต่อขอรับบริการดังกล่าว จากห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุของ กปน.

ทั้งนี้ ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุของ กปน. ผ่านการตรวจประเมินความสามารถ จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม และผ่านการรับรองตามมาตรฐาน มอก.17025-2561 (ISO/IEC17025:2017) “ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของ ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ” ตั้งแต่ปี 2564 ที่ผ่านมา ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับบริการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายมาตรฐานวิศวกรรมและสารสนเทศภูมิศาสตร์ การประปานครหลวง (กปน.) เลขที่ 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทร. 02-504-0123 ต่อ 1733 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR