กปน. ประกาศรับสมัครผู้ว่าการ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

กปน. ประกาศรับสมัครผู้ว่าการ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

การประปานครหลวง (กปน.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กปน. ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ กปน. ประกาศ ณ วันที่27 ตุลาคม 2564 โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและเงื่อนไข สรุปได้ดังนี้ 

ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยอายุไม่เกิน 58 ปี บริบูรณ์ ในวันที่ยื่นใบสมัคร ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม การศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง มีความรู้และประสบการณ์และแนวคิดเชิงกลยุทธ์ในการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ โดยในกรณีที่เป็น ภาคเอกชน ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่มียอดขายไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาทต่อปี หรือมียอดสินทรัพย์ไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท ภาคราชการ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองอธิบดี หรือเทียบเท่า รัฐวิสาหกิจ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจนั้น 

ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.mwa.co.th โดยกำหนดยื่นใบสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2504 0123 ต่อ 1663 หรือ 06 5909 9969

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR