กปน. จัดงาน Go Live โครงการพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Platform)

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3  โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น  นายธำรง บูรณตระกูล รองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีดิจิทัล) การประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานเปิดงาน Go Live โครงการพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Platform) ภายใต้แนวคิด "Datalytics by MWA” โดยมีผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย ผ่านช่องทาง ON-SITE และ ON-LINE ระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live : MWA Big Data ซึ่งโครงการพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Platform) ได้มีการเริ่มใช้งานจริงอย่างเป็นทางการ มีศูนย์กลางการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่และให้บริการข้อมูลที่มีคุณภาพ สามารถนำไปวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกได้ อาทิ การสนับสนุนด้านการบริหารจัดการงานวางท่อประปา ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพน้ำ ด้านเฝ้าระวังท่อแตกรั่วเพื่อลดน้ำสูญเสีย และ ด้านการจัดการอุปกรณ์ Sensor และ IoT ทั้งยังมีข้อมูลบน Data Lake สามารถให้บริการข้อมูลกับผู้ที่สนใจนำไปทำการ Analytics ต่อไปได้ด้วย

งานด้าน Big Data แบ่งเป็น 6 ระบบ ดังนี้
1️⃣   ระบบ Big Data Server สำหรับบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (VM) รองรับการพัฒนาระบบต่างๆ
2️⃣   Big Data Platform สำหรับจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่
3️⃣   ระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data Management
4️⃣   IoT and Real-time Platform สำหรับจัดการและต่อเชื่อมอุปกรณ์ Sensors และ IoT
5️⃣   แพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูล Data Analytics Platform สำหรับงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ทำรายงาน Dashboards และโมเดล AI และ Machine Learning
6️⃣   ระบบให้บริการข้อมูลขนาดใหญ่บนเว็บ Big Data Web Portal สำหรับเป็นช่องทางหลักในการเข้าถึงและใช้บริการของผู้ใช้ระดับต่างๆ ผ่าน Web และ Mobile Applications โดยเข้าใช้งานระบบผ่าน bigdata.mwa.co.th และดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Datalytics by MWA ผ่าน Google Play

นอกจากนี้ โครงการดังกล่าว ยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการเร่งยกระดับภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น Big Data / Machine Learning / AI / IoT มาใช้ใน กปน. เพื่อปรับเปลี่ยนองค์กรเข้าสู่ระบบดิจิทัลอย่างแท้จริง เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล หรือที่เรียกว่า Data-Driven Organization ที่มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ รายละเอียดโครงการและการใช้งานระบบ ได้รับเกียรติจาก ดร.จรรยา มิชานันท์ Data Engineer Leader และ ดร.ทศพล พันธุ์กำแหง System Engineer Leader ซึ่งเป็นตัวแทนจาก บริษัท มโหฬาร จำกัด ผู้ดูแลโครงการดังกล่าว เป็นผู้บรรยาย

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR