กปน. ลงนาม MOU โครงการความร่วมมือวาง แผนการปรับปรุงและพัฒนาระบบประปา กับเทศบาลนครพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.45 น. ห้องประชุมจุฬามณี 1 อาคารหลังใหม่ ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) และ ดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการความร่วมมือวาง แผนการปรับปรุงและพัฒนาระบบประปา ระหว่างการประปานครหลวง กับเทศบาลนครพิษณุโลก โดยมี นางสาวฉวีวรรณ อุทัยพิบูลย์ รองผู้ว่าการ กปน. นายสมเกียรติ แสงสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก และคณะผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วม

ด้วยทั้งสองหน่วยงานได้ตระหนักถึงความสำคัญ และความจำเป็นในการพัฒนาสาธารณูปโภคด้านระบบประปาเพื่อให้รองรับกับความต้องการใช้นํ้าที่เพิ่มสูงขึ้น จากการขยายตัวของประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก และเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรและบริหารจัดการองค์ความรู้ของทั้งสองฝ่ายให้มีความก้าวหน้าทันสมัยสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมทั้ง สามารถนำความรู้ไปพัฒนาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานและกิจการประปาของทั้งสองฝ่าย ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประซาซนในพื้นที่บริการของเทศบาลนครพิษณุโลกให้ดีขึ้น

นายมานิต ปานเอม กล่าวว่า การบูรณาการความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังการพัฒนาระบบประปาในเทศบาลนครพิษณุโลก ซึ่งถือเป็นพื้นที่เมืองใหญ่ มีศักยภาพการเติบโตของพื้นที่ ทั้งในโครงการของภาครัฐ และโครงการภาคเอกชน ทั้งนี้ มีความเชื่อมั่นว่า การบูรณาการความร่วมมือดังกล่าว จะเป็นแบบอย่างของการบริหาร จัดการระบบประปาได้มีความมั่นคง และยั่งยืนต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR