กปน. MOU WHAUP บูรณาการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งหรือร่วมลงทุน

วันนี้ (วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 10.45 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 อาคารสุทธิอุทกากร การประปานครหลวง (กปน.) สำนักงานใหญ่ นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการ กปน. พร้อมด้วย นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA Group) และ นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (WHAUP) ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) “ความร่วมมือศึกษาโอกาสความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง/ร่วมทุนในบริษัทในเครือ และ/หรือการร่วมลงทุนของการประปานครหลวง” ระหว่าง กปน. กับ WHAUP
.

นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการ กปน. กล่าวว่า การลงนามในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางการจัดตั้งหรือร่วมทุนบริษัทในเครือ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษา จัดทำแผนแม่บท (Master Plan) และบริหารจัดการระบบประปา ตลอดจนศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการร่วมลงทุนในการบริหารจัดการระบบประปา เพื่อใช้เป็นแบบแผนในการขยายไปสู่พื้นที่อื่น ๆ ทั้งภายในและนอกประเทศไทย

.

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร WHA Group กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของประเทศให้มีความยั่งยืน และสนับสนุนการใช้น้ำประปาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยผ่านเทคโนโลยีของ WHAUP ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการระบบน้ำในอุตสาหกรรมชั้นนำของไทย เพื่อยกระดับระบบน้ำประปาในพื้นที่เป้าหมายของ กปน. และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า
.

ด้าน นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร WHAUP กล่าวว่า WHAUP จะศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ เทคโนโลยีระบบ Smart Water Solution เช่น ระบบ Smart meter, ระบบ Optical Character Recognition systems (OCR) มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการระบบประปาของโครงการ หรือการนำพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) มาผลิตไฟฟ้าในระบบการผลิตน้ำประปา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิตน้ำประปา โดย WHAUP ยังมีแผนในการนำนวัตกรรมผลิตน้ำคุณภาพสูง (Premium Clarified Water) มาใช้ในการดำเนินธุรกิจประปา เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม ที่ต้องการเพิ่มคุณภาพน้ำให้ดีขึ้นในอนาคต

.

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR