กปน. จับมือ บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) ลงนาม MOUว่าด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ หรือ อุปกรณ์ที่ได้รับฉลากแสดงประสิทธิภาพ อุปกรณ์ประหยัดน้ำ (ฉลากประหยัดน้ำ) ของ กปน.

นายสุเทพ เอื้อปกรณ์ รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) และ นายธีรเดช เกิดสำอางค์ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหาร บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ หรืออุปกรณ์ที่ได้รับฉลากแสดงประสิทธิภาพอุปกรณ์ประหยัดน้ำ (ฉลากประหยัดน้ำ) ของ กปน. โดย บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) จะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ก๊อกน้ำ สุขภัณฑ์ และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ได้รับฉลากประหยัดน้ำของ กปน. ในโครงการที่อยู่อาศัยของบริษัท จำนวน 25 โครงการ ซึ่งการใช้อุปกรณ์ดังกล่าว เป็นการช่วยรักษาทรัพยากรน้ำให้มีใช้อย่างยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของบริษัทฯ ต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR