กปน. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 6 หน่วยงาน เกี่ยวกับการพัฒนากลไกการใช้ประโยชน์ข้อมูลการใช้และการชำระค่าไฟฟ้าและน้ำประปา ภายใต้ความยินยอมของเจ้าของข้อมูล

เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ กปน. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การพัฒนากลไกการใช้ประโยชน์ข้อมูลการใช้และการชำระค่าไฟฟ้าและน้ำประปา ภายใต้ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลระหว่าง 6 หน่วยงาน โดยมีผู้ร่วมลงนามดังนี้ นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) นายพิศณุ ตันติถาวร รองผู้ว่าการเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบสื่อสาร การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) นายเกรียงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้ว่าการดิจิทัลและการสื่อสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร รองผู้ว่าการ รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ กปน. และนายอัษฎา ชูสิน รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 5) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

.

ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนากลไกการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการไฟฟ้าและน้ำประปาให้สามารถเข้าถึงข้อมูลประวัติการใช้และการชำระค่าไฟฟ้าและน้ำประปาของตนเองจากแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ด้วยวิธีการที่ปลอดภัย มีการรับรองด้วยลายมือชื่อดิจิทัล (digital signature) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้ โดยนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของ สพร. มาใช้ในการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการไฟฟ้าและน้ำประปา และเพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการไฟฟ้าและน้ำประปานำข้อมูลการใช้และการชำระค่าไฟฟ้าและน้ำประปาไปใช้ประโยชน์ เช่น นำส่งให้ผู้ให้บริการทางการเงินเพื่อใช้ประกอบกับข้อมูลอื่นในการพิจารณาสินเชื่อ ช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับสินเชื่อ โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ไม่มีรายได้ประจำหรือมีประวัติทางการเงินไม่มาก ทั้งนี้ หน่วยงานผู้ให้บริการที่ได้รับข้อมูลสามารถนำข้อมูลไปประมวลผลได้โดยอัตโนมัติ (machine-readable) และสามารถตรวจสอบที่มาของข้อมูลให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกปลอมแปลงแก้ไข ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการให้บริการแก่ประชาชนโดยรวม

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR