คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงพื้นที่ตรวจคุณภาพน้ำ ยืนยัน น้ำประปา กปน. คุณภาพดี สะอาด ปลอดภัย

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่บริการของการประปานครหลวง (กปน.) พบว่า น้ำประปาของ กปน. สะอาด ปลอดภัย มีคุณภาพตามคำแนะนำน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลก ครอบคลุมทั้งด้านกายภาพ เคมี และแบคทีเรีย สามารถดื่มได้อย่างปลอดภัยในทุกพื้นที่บริการ
ทั้งนี้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหนึ่งในหน่วยงานภายนอก (Third Party) ที่ดำเนินการสุ่มตรวจยืนยันคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่บริการ 18 สาขา เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR