มาตรฐานด้านน้ำในประเทศไทย

เลือกปี พ.ศ.

 • ขนาดไฟล์

   0.00 B

  เกณฑ์กำหนดน้ำประปาการประปานครหลวง พ.ศ.2565


 • ขนาดไฟล์

   0.00 B

  มาตรฐานน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค


 • ขนาดไฟล์

   0.00 B

  มาตรการทดสอบน้ำสำหรับผสมคอนกรีต มยผ. 1212-50


 • ขนาดไฟล์

   0.00 B

  คุณภาพน้ำเพื่อการคุ้มครองสัตว์น้ำจืด


 • ขนาดไฟล์

   0.00 B

  พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561


 • ขนาดไฟล์

   0.00 B

  มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล พ.ศ. 2549


 • ขนาดไฟล์

   0.00 B

  มาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2543


 • ขนาดไฟล์

   0.00 B

  เกณฑ์น้ำประปาดื่มได้ ตามประกาศกรมอนามัย พ.ศ. 2563


 • ขนาดไฟล์

   0.00 B

  มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ พ.ศ. 2551


 • ขนาดไฟล์

   0.00 B

  มอก. 257-2549 (น้ำบริโภค)