กปน. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสาพัฒนา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พร้อมกิจกรรม “ประปาพบประชาชน” ณ ซอยประชาร่วมใจ 1 เขตจตุจักร

การประปานครหลวง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “จากน้ำพระราชหฤทัย สู่น้ำประปาสะอาดใสเพื่อปวงชน” เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการน้ำประปาสะอาด ในการอุปโภคและบริโภคอย่าง ทั่วถึง เท่าเทียม เพื่อความอยู่ดีมีสุข

วันนี้ (24 มีนาคม 2567) รองศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ อุตตมากร กรรมการการประปานครหลวง (กปน.) ในฐานะประธานคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กปน. เป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “จิตอาสาพัฒนา เราทำความดี ด้วยหัวใจ” และกิจกรรม “ประปาพบประชาชน ครั้งที่ 2/2567” ณ ซอยประชาร่วมใจ 1 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร โดยมี ร้อยตำรวจเอก ปิยะ รักสกุล และนายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย คณะกรรมการ กปน. พร้อมด้วย นายสุเทพ เอื้อปกรณ์ น.ส. สุวรา ทวิชศรี และนางราชิรัช อุทาโย รองผู้ว่าการ กปน. คณะผู้บริหาร จิตอาสา 904 พนักงานและผู้ปฏิบัติงาน กปน. เข้าร่วม ในการนี้ ผู้แทนเขตจตุจักร ผู้แทนและประชาชนในชุมชนฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

รองศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ กรรมการ กปน. กล่าวว่า การประปานครหลวง (กปน.) ให้บริการน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัย สามารถดื่มได้แก่ประชาชน อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ในพื้นที่รับผิดชอบ 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยน้ำประปาของ กปน. มีคุณภาพสูงกว่าเกณฑ์คำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) และ กปน. ยังมุ่งมั่นพัฒนา ยกระดับการให้บริการอย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ที่ว่า “ประชาชนจะต้องเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน ได้รับการบริการน้ำประปาที่สะอาด ทั่วถึง เท่าเทียม เพื่อความอยู่ดีมีสุข” ดังนั้น กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในวันนี้ มีจิตอาสา 904 กปน. ร่วมทำความสะอาดบริเวณชุมชนและวัดเสมียนนารี อีกทั้ง มีการแนะนำให้ความรู้ในการใช้น้ำประปาภายในบ้านอย่างถูกต้อง พร้อมตรวจสอบคุณภาพน้ำในวัดและชุมชนฯ เปลี่ยนก๊อกน้ำให้แก่วัดและชุมชน เพื่อให้น้ำประปาภายในบ้านทุกหลังมีคุณภาพดีสามารถดื่มได้ เช่นเดียวกับน้ำประปาที่ผลิตจากโรงงานผลิตน้ำ อีกทั้ง บริการรถโมบายรับคำร้องต่าง ๆ และจุดบริการน้ำดื่มแก่ประชาชนบริเวณใกล้เคียงด้วย

นอกจากนี้ กปน. ยังได้จัดกิจกรรม “ประปาพบประชาชน” ในพื้นที่ให้บริการอีก 17 สาขา เช่น ชุมชนหมู่บ้านเคหะนคร (เคหะธานี4) หมู่บ้านนครไทย ชุมชนริมคลองลาดพร้าวประชาอุทิศ ชุมชนพลังสามัคคี ชุมชนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี ชุมชนวัดลุ่ม เป็นต้น โดยมีกิจกรรมให้บริการงานประปา การตรวจและซ่อมท่อประปาเบื้องต้น แนะนำวิธีตรวจสอบท่อแตกรั่วภายในบ้าน เชิญชวนใช้งานแอปพลิเคชัน MWA onMobile เพิ่มเพื่อนผ่าน Line @MWAthailand และบริการ e-Bill และ e-Tax Invoice & e-Receipt วิธีประหยัดน้ำและการเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำที่ได้รับฉลากประหยัดน้ำของ กปน. เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำ เพื่อนำมาปรับปรุงการบริการ

#WorldSoilDay #วันดินโลก #UN #FAO #GlobalSoilPartnership #MOI #กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #SoilandWatersourceoflife #SustainableSoilandWaterforbetterlife #ดินดีน้ำดีชีวีมีสุขอย่างยั่งยืน #SDGsforAll #Changeforgood #QualityWaterforQualityLiving #MWA #การประปานครหลวง

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR