ภาพรวมน้ำประปาวันที่ 18 พฤษภาคม 2567

ภาพรวมน้ำประปาวันนี้ (18 พฤษภาคม 2567)

ในพื้นที่ช่วงกราฟสีน้ำเงิน 🟦
✔ค่าคลอไรด์ น้อยกว่า 250 มิลลิกรัม/ลิตร
✔ค่าความนำไฟฟ้า น้อยกว่า 1,200 ไมโครซีเมนต์/เซนติเมตร
✅ ไม่ส่งผลต่อการรับรู้รสชาติ
✅ แนะนำประชาชน สำรองน้ำไว้บริโภค

ในพื้นที่ที่มีช่วงกราฟสีแดง 🟥
⚠️ ค่าคลอไรด์ เกินกว่า 250 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่งผลต่อการรับรู้รสชาติ ได้แก่พื้นที่สาขา บางกอกน้อย แม้นศรี พื้นที่ละ 2 ชั่วโมง
⚠️แจ้งเตือนลูกค้า สถานประกอบการ โรงพยาบาล พิจารณาการใช้น้ำประปา สำรองน้ำประปาในช่วงเวลาที่มีค่าความนำไฟฟ้าปกติ เพื่อไม่ให้กระทบกับกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ และการรักษาผู้ป่วย
❌ผู้ใช้น้ำกลุ่มเปาะบาง เด็กทารก ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคไต โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ควรเลี่ยงบริโภคน้ำประปาในช่วงเวลาที่มีรสชาติกร่อย ปริมาณคลอไรด์สูง
✅ ช่วงเวลาอื่น น้ำประปามีรสชาติปกติ ควรสำรองน้ำไว้ (ช่วงกราฟสีน้ำเงิน)
✅ ประชาชนควรตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่ของตนเอง

(ค่าคลอไรด์ ต้องมากกว่า 250 มิลลิกรัม/ลิตร ถึงจะส่งผลต่อการรับรู้รสชาติ ตามเกณฑ์แนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO Guideline for Drinking Water 2022)

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR