กปน. จัดโครงการ “หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2567) เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จ.นนทบุรี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการ “หลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย รองศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ อุตตมากร นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล กรรมการการประปานครหลวง (กปน.) นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ กปน. และผู้บริหาร กปน. เข้าร่วม

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลได้ดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริ พระราชปณิธาน และพระบรมราโชบายเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้อยู่ดีมีสุข จึงมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการหลอมรวมใจ มอบน้ำใสสะอาดให้โรงเรียน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อให้นักเรียนมีน้ำสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานในการอุปโภคและบริโภค เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี โดยมีการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ทั้งด้านกายภาพ เคมี และแบคทีเรีย ตามวิธีการมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง และในวันนี้ จึงได้มาติดตามการดำเนินโครงการฯ ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ ซึ่งเป็นหนี่งในพื้นที่ดำเนินโครงการฯ ของ กปน.

นายรักษ์ศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับการดำเนินงานของ กปน. ได้ส่งทีมปฏิบัติการนักวิทย์ชุดขาว กปน. ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคภายในโรงเรียน เพื่อให้มั่นใจว่าน้ำประปาสะอาดปลอดภัย สามารถดื่มได้ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยตรวจสอบน้ำประปาต่อตรงจากท่อจ่ายน้ำ น้ำจากถังพักน้ำ น้ำดื่มจากเครื่องกรองน้ำและตู้น้ำเย็น โดยในปีงบประมาณ 2567 จะเข้าดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำและแนะนำวิธีการดูแลรักษาความสะอาดอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบประปาภายในให้กับโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่บริการของ กปน. เพื่อให้มีน้ำสะอาดปลอดภัยพร้อมใช้อุปโภคบริโภค จำนวน 720 แห่ง นอกจากนี้ กปน. จะมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับทุกโรงเรียนที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพน้ำจาก กปน. ด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR