ภาพรวมการคาดการณ์น้ำประปา ประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2564 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ

ภาพรวมการคาดการณ์น้ำประปา ประจำวันที่ 15 สิงหาคม 2564 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ

  • ไม่ส่งผลต่อการรับรู้รสชาติ แนะนำประชาชน สำรองน้ำไว้บริโภค ตลอดทั้งวัน
  • ประชาชนควรติดตามข้อมูลคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่ของตนเอง ผ่านช่องทางของการประปานครหลวง

(ค่าคลอไรด์ ต้องมากกว่า 250 มิลลิกรัม/ลิตร ถึงจะส่งผลต่อการรับรู้รสชาติ ตามเกณฑ์แนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO Guideline for Drinking Water 2017)

ข้อมูลจาก : การประปานครหลวง

คุณภาพน้ำประปารายวันอื่น ๆ