กปน. ลงพื้นที่ตรวจน้ำ โครงการ “ทุกชีวิตมีสิทธิ์ใช้น้ำสะอาด การประปานครหลวง” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ทีมปฏิบัติการนักวิทย์ชุดขาว การประปานครหลวง (กปน.) ลงพื้นที่แนะนำข้อมูลคุณภาพน้ำและตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค ภายในสถานที่ควบคุมของทัณฑสถานหญิงกลาง ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง และเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ตามโครงการ “ทุกชีวิตมีสิทธิ์ใช้น้ำสะอาด การประปานครหลวง” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่บริการของการประปานครหลวง มีน้ำอุปโภคบริโภคที่สะอาดปลอดภัย ทั่วถึง และเท่าเทียม ตามสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคน

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR