กปน. ขานรับนโยบาย มท.1 มุ่งรักษามาตรฐานน้ำประปาดื่มได้ทุกพื้นที่ พร้อมยกระดับการบริการเพื่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567) เวลา 10.00 น. ณ การประปานครหลวง (กปน.) สำนักงานใหญ่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท. 1) มอบนโยบายการบริหารงานและการขับเคลื่อน กปน. โดยมี ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ประธานกรรมการ กปน. กรรมการ กปน. นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ กปน. คณะผู้บริหาร และพนักงาน กปน. ร่วมให้การต้อนรับ

.

ในโอกาสนี้ นายอนุทิน ได้กล่าวมอบนโยบายให้ กปน. มุ่งบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ดูแลประโยชน์ของประชาชนผู้ใช้น้ำเป็นหลัก ให้ทุกคนเข้าถึงน้ำประปาที่มีคุณภาพดี สะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) อย่างทั่วถึงและเพียงพอ รวมทั้งให้บริการที่ดีที่สุดแก่ประชาชน ทั้งด้านความสะดวกรวดเร็วในการชำระค่าน้ำประปา การแจ้งเรื่องท่อประปาแตกรั่ว ที่สามารถดำเนินการผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ได้ ตลอดจนการดำเนินการต่าง ๆ ต้องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมชื่นชม กปน. ที่ควบคุมการผลิตน้ำประปาในพื้นที่เศรษฐกิจของประเทศ อันได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ให้มีคุณภาพดีดื่มได้มาตั้งแต่ปี 2542 ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG เป้าหมายที่ 6) คือ การสร้างหลักประกันว่าจะมีน้ำสะอาดเพื่อสุขอนามัยที่ดีของทุกคน จึงขอให้ กปน. รักษาคุณภาพการผลิตและให้บริการน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย สามารถดื่มได้ ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนตลอดไป

.

นายชัยวัฒน์ ประธานกรรมการ กปน. เปิดเผยว่า อีกสิ่งสำคัญที่ มท. 1 มอบหมายให้ กปน. ดำเนินการ คือ การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาในพื้นที่เมืองให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี และบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล เนื่องจากจำนวนประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีมากกว่า 12 ล้านคน พื้นที่เมืองมีการขยายอย่างต่อเนื่อง กปน. จึงต้องมีการวางระบบการให้บริการที่ดี เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างทั่วถึง สำหรับการให้บริการในปัจจุบัน ได้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ อาทิ แอปพลิเคชัน MWA onMobile เว็บไซต์ www.mwa.co.th และ MWA e-Service เพื่อตรวจสอบข้อมูลค่าน้ำ ขอติดตั้งประปา ฯลฯ บริการ e-Bill และ e-Tax Invoice & e-Receipt การชำระค่าน้ำประปาผ่านแอปพลิเคชันธนาคารหรือตัวแทนรับชำระต่าง ๆ ทำธุรกรรมต่าง ๆ ได้ง่ายเพียงแค่ปลายนิ้ว

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR