กปน. MOA กทม. ติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (ประปาหัวแดง) พัฒนาคุณภาพชีวิตชาว กทม.

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566) เวลา 10.30 น. ณ ห้องปิยราษฎร์ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (กปน.) ถนนประชาชื่น นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการ กปน. พร้อมด้วย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) “การติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (ประปาหัวแดง)” ระหว่าง กปน. และ กทม. โดยมี นายสุเทพ เอื้อปกรณ์ รองผู้ว่าการ กปน. และ รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีและเป็นสักขีพยาน มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (ประปาหัวแดง) ในพื้นที่ กทม. เพิ่มเติมจำนวน 258 จุด ภายใน 210 วัน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน กทม. ให้มีความปลอดภัย โดยเฉพาะจากเหตุอัคคีภัย ซึ่งเป็นภัยร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการ กปน. กล่าวว่า การลงนามในวันนี้ นอกจากการติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิง ร่วมกันแล้ว ทั้ง 2 หน่วยงาน จะร่วมกันพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปหรือระบบสารสนเทศแสดงจุดติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิง เพื่อใช้งานร่วมกัน รวมทั้งร่วมกันตรวจสอบสภาพการใช้งานของหัวจ่ายน้ำดับเพลิง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าระงับอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น โดย กปน. จะติดตั้งมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์การส่งสัญญาณระยะไกล เพื่อวัดผลการไหลของน้ำและแรงดันน้ำตามจุดต่าง ๆ ทั่ว กทม. ทำให้สามารถบริหารระบบการจ่ายน้ำให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และหากเกิดอัคคีภัยบริเวณใด จะสามารถผันน้ำเพื่อระงับเหตุได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ในอนาคต กปน. และ กทม. จะยังคงร่วมมือกันติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิง ในพื้นที่ กทม. เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เสี่ยงภัยและเป็นไปตามมาตรฐานสากลต่อไป

ด้าน นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กทม. มีสภาพบ้านเรือนและประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น โดยเฉพาะภายในชุมชนต่าง ๆ ซึ่งสภาพพื้นที่มีตรอกซอยขนาดเล็กและคับแคบ ไม่สะดวกแก่การสัญจรและการเข้าระงับอัคคีภัย รวมทั้งมีพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ซึ่งภายในชุมชนและพื้นที่ดังกล่าวยังขาดแหล่งน้ำและหัวจ่ายน้ำดับเพลิง เมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้นทำให้มีอุปสรรคในการใช้น้ำในการดับเพลิง เนื่องจากรถดับเพลิงไม่สามารถเข้าถึงที่เกิดเหตุได้ ตลอดจนประชาชนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ กทม. ยังไม่ตื่นตัวและตระหนักในการป้องกันและระงับอัคคีภัย หากเกิดเกิดอัคคีภัยขึ้นอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมโดยส่วนรวมเป็นอย่างมาก ประกอบกับปัจจุบันการเดินท่อเมนประปาเพื่อติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิงของ กปน. ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย กทม. มีความห่วงใยและตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงได้จัดทำโครงการและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) “การติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (ประปาหัวแดง)” ระหว่าง กปน. และ กทม. ขึ้นในวันนี้ ซึ่ง กทม. ได้ดำเนินการติดตั้งหัวจ่ายน้ำดับเพลิง เพื่อเป็นการป้องกันและระงับอัคคีภัยร่วมกับ กปน. มาโดยตลอด

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR