กปน. มอบรางวัล “ยอดน้ำแอนด์เฟรนด์” กระตุ้นการอนุรักษ์น้ำโรงเรียนในเขต กทม.-นนทบุรี

วันนี้ (วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566) เวลา 09.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ การประปานครหลวง (กปน.) สำนักงานใหญ่ นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการ กปน. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “โครงการรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า” ภายใต้กิจกรรม “ยอดน้ำแอนด์เฟรนด์” ให้แก่ โรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่กรุงเทพฯ และนนทบุรี ที่เข้าร่วมกิจกรรม 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย โรงเรียนราชวินิต มัธยม และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ
นายมานิต เปิดเผยว่า กิจกรรมยอดน้ำแอนด์เฟรนด์ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ตลอดจนให้เยาวชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม ซึ่งหลังจากที่ กปน. ได้จัดกิจกรรม Roadshow ให้กับทั้ง 5 โรงเรียน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำ การใช้น้ำในชีวิตประจำวัน และกระบวนการผลิตน้ำประปาของ กปน. โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้จัดทำโครงการฯ เกี่ยวกับการประหยัดน้ำในโรงเรียน หรือการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนตระหนักถึงคุณค่าของน้ำ และสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับเกณฑ์ในการตัดสิน (100 คะแนน) แบ่งเป็น แผนงานและรายละเอียดชัดเจน ครบถ้วน และสามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนด (15 คะแนน) ผลการดำเนินโครงการฯ เป็นรูปธรรม หรือระบุได้ว่านักเรียนมีพฤติกรรมหรือแนวคิดเกี่ยวกับการประหยัดน้ำ (30 คะแนน) สามารถต่อยอดหรือขยายผลสู่นักเรียน บุคลากรภายในโรงเรียน และชุมชนใกล้เคียง (35 คะแนน) ความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอผลงาน (10 คะแนน) และค่าน้ำมีแนวโน้มลดลง (10 คะแนน)

ผลการตัดสิน
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต มัธยม ได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ ได้รับเกียรติบัตร

นายมานิต กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลงานจากทุกโรงเรียน มีความคิดสร้างสรรค์ที่น่าสนใจ แต่สำหรับโรงเรียนชนะเลิศ มีความน่าสนใจในหลากหลายมิติ โดยโครงการ “Save น้ำ รักษ์โลกด้วย EM บำบัดขจัดน้ำเสีย สร้างสำนึกรักสิ่งแวดล้อมตามศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” สามารถนำไปพัฒนาใช้ประโยชน์ได้จริง และวัดผลได้ชัดเจน คือ สามารถลดค่าน้ำในโรงเรียนได้ ซึ่งนอกจากจะส่งผลดีโดยตรงต่อการสถานศึกษา สามารถลดปริมาณการใช้น้ำแล้ว ยังจะส่งผลดีต่อการอนุรักษ์น้ำและสิ่งแวดล้อมของประเทศอีกด้วย โดย กปน. มุ่งหวังให้องค์ความรู้เรื่องน้ำสามารถบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนในสถาบันศึกษา เพื่อหล่อหลอมเยาวชนให้เป็นผู้นำในอนาคต เพื่อสร้างสังคมที่ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และรักษาทรัพยากรน้ำได้อย่างยั่งยืนสืบไป

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมทอล์ก “รักษ์น้ำกับยอดน้ำแอนด์เฟรนด์” โดย คุณแพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์ คุณแบม ปีติภัทร คูตระกูล และตัวแทนเยาวชนจากทั้ง 5 โรงเรียน เกี่ยวกับแนวคิดการอนุรักษ์น้ำ เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า รวมถึงแนวทางการใช้น้ำในชีวิตประจำวัน และความสำคัญของสถาบันการศึกษา ในฐานะหน่วยงานต้นแบบทางสังคมที่จะช่วยเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประหยัดน้ำอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถขยายผลในวงกว้างได้ต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR