จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก

จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ