คุณภาพน้ำ

ประกาศ


ขั้นตอนให้บริการทดสอบตัวอย่างน้ำ


1

กรอกคำขอบริการงานทดสอบ

ดาวน์โหลดได้ที่นี่

2

ตรวจสอบรายการทดสอบและอัตราค่าธรรมเนียม

สามารถตรวจสอบได้ที่นี่

3

สแกน QR Code Line@

สแกน QR Code หรือ พิมพ์ ID Line: @578ggzvh
เพื่อเข้าสู่ Line OA MWA Lab Services

4

ส่งใบคำขอ

ส่งใบคำขอบริการทดสอบตัวอย่างน้ำที่กรอกเรียบร้อยแล้วทาง Line OA แล้วรอเจ้าหน้าที่ตอบกลับ

5

เจ้าหน้านัดหมายวัน

เจ้าหน้าที่จะทำการนัดหมายวันที่สามารถส่งตัวอย่างน้ำ

6

นำตัวอย่างน้ำมาส่งตามวันที่นัดหมาย

อาคารฝ่ายคุณภาพน้ำ การประปานครหลวง เลขที่ 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร 10210
เวลา 8.30 – 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
หมายเหตุ: งดรับตัวอย่างหลัง 15.00 น.

7

รับใบแจ้งราคา

เจ้าหน้าที่จะติดต่อนัดรับหลักฐาน “ใบแจ้งราคา” เพื่อนำใบแจ้งราคาไปชำระค่าธรรมเนียมทดสอบ

8

ติดต่อชำระค่าธรรมเนียมทดสอบ

ได้ที่ การประปานครหลวง สำนักงานใหญ่ หรือ สำนักงานประปาทุกสาขาชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร
ประเภทบัญชี: บัญชีกระแสรายวัน

ธนาคาร: ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
สาขา: สาขาการประปานครหลวง
ชื่อบัญชี: การประปานครหลวง
เลขที่บัญชี: 080 6 00045 7

**ชำระเป็นเงินสดหรือเช็ค สั่งจ่ายในนาม “การประปานครหลวง” **
หมายเหตุ: งดรับเช็คลงวันที่ล่วงหน้า

9

ส่งหลักฐานการชำระเงิน

ส่งหลักฐานการชำระเงินให้ห้องปฏิบัติการฝ่ายคุณภาพน้ำ ผ่านช่องทางดังนี้

โทรสาร: 0 2503 9369
อีเมล: Prqcdept@mwa.co.th
Line OA: @578ggzvh

หมายเหตุ : กรณีที่ฝาก Messenger ส่งตัวอย่างน้ำ โปรด Print “ใบคำขอบริการทดสอบตัวอย่างน้ำ” ส่งพร้อมกับขวดตัวอย่างน้ำด้วย เพื่อป้องกันความผิดพลาด
หากมีข้อสงสัยกรุณาโทร 0 2503 9358