ดาวน์โหลดเอกสารจดทะเบียน

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด: 23 มี.ค. 2564

เคล็ด(ไม่)ลับ จดทะเบียนผู้รับจ้างงานก่อสร้างการประปานครหลวงอย่างไรให้ผ่านฉลุย

การเตรียมเอกสารขึ้นทะเบียนผู้รับจ้างงานก่อสร้าง กปน.

 1. ซื้อเอกสารการขอจดทะเบียนผู้รับจ้างและยื่นขอจดทะเบียน ได้ที่ กองบริหารสัญญาโครงการ ชั้น 4 ห้อง 402 การประปานครหลวง สำนักงานใหญ่ ในวันทำการ เวลา 08.30 – 14.30 น.
 2. จัดเตรียมข้อมูล กรอกลงในแบบฟอร์มที่อยู่ในเอกสารตามข้อ 1 พร้อมแนบเอกสารและหลักฐานประกอบและให้ผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองฯ ลงนามพร้อมประทับตราบริษัท/ห้างฯ/กิจการร่วมค้า ในเอกสารทุกหน้า เพื่อเป็นต้นฉบับ
 3. สำเนาเอกสารจากต้นฉบับ จำนวน 3 เล่ม พร้อมให้ผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองฯ ลงนามพร้อมประทับตราบริษัท/ห้างฯ/กิจการร่วมค้า เพื่อรับรองสำเนา 3 หน้าแรกของสำเนาทั้ง 3 เล่ม
 4. เอกสารต้องอยู่ในรูปเล่มครบถ้วน ประกอบด้วย ต้นฉบับ 1 เล่ม และ สำเนา 3 เล่ม
 5. นำส่งเอกสารที่ฝ่ายบริหารโครงการ กองบริหารสัญญาโครงการการประปานครหลวง สำนักงานใหญ่ ชั้น 4 ห้อง 402 นำส่งได้ทุกวันทำการ ภายในเวลา 08.30 – 16.00 น. 
 1. รอการประกาศผล โดยการประปานครหลวงกำหนดการพิจารณาเป็น 2 งวด คือ

1) ยื่นไม่เกิน 31 มกราคม  ประกาศผลเดือนมีนาคมของทุกปี

2) ยื่นไม่เกิน 31 กรกฎาคม ประกาศผลเดือนกันยายนของทุกปี 

 1. ติดตามผลการขึ้นทะเบียนได้ผ่านทาง www.mwa.co.th ในหัวข้อ “ทะเบียนผู้รับจ้าง” และทางกปน.จะนำส่งหนังสือแจ้งผลการขอขึ้นทะเบียนของบริษัทของท่านตามที่อยู่ที่ท่านแจ้งไว้   

สอบถามเพิ่มเติม

ส่วนสนับสนุนโครงการ กองบริหารสัญญาโครงการ

โทร. 0 2504 0123 ต่อ 1444

โทรสาร 0 2500 2755

ขั้นตอนการจดทะเบียนผู้รับจ้างงานก่อสร้างการประปานครหลวง


หมายเหตุ


 • ารกรอกเอกสาร ตรวจสอบวันหมดอายุของเอกสารต่างๆ ที่แนบ จะต้องไม่หมดอายุ ก่อนวันที่ส่งเอกสาร เช่น บัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น
 • หนังสือรับรองบริษัทที่นำส่ง จะต้องไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่ส่งเอกสาร
 • แนะนำให้ส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนด กรณีมีเอกสารไม่ครบถ้วนจะได้แก้ไขอย่างทันท่วงที
 • งบการเงิน(ปีล่าสุด) ที่นำส่ง เป็นงบการเงินที่คัดจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ เป็นฉบับเดียวกันกับที่นำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ซึ่งเป็นงบการเงินฉบับล่าสุดที่นำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 5 เดือน นับแต่วันปิดบัญชี ตามกำหนดเวลาในการยื่นงบการเงินของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า)
 • ผู้ยื่นขอจดทะเบียนผู้รับจ้าง จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ได้รับการพิจารณาเอกสารการยื่นขอจดทะเบียน ในกรณีต่าง ๆ ดังนี้
  (x mark) ผู้มีอำนาจไม่ลงนามในใบสมัครขอจดทะเบียนผู้รับจ้าง 
  (x mark) ไม่ส่งงบการเงินปีล่าสุด หรือส่งแต่ไม่มีผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตรับรอง
  (x mark) หากการประปานครหลวงตรวจพบว่าเอกสารที่ผู้ยื่นขอจดทะเบียนนำมายื่นเป็นเอกสารปลอม ซึ่งในกรณีนี้ให้รวมถึงการตรวจพบในภายหลังจากที่ได้ผ่านการพิจารณาและขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับจ้างแล้ว ก็ให้ถือการจดทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ