บริการล้างถังพักน้ำ

ทำไมต้องล้างถังพักน้ำ

เพราะเชื้อโรคมีอยู่ทั่วไปในสภาพแวดล้อม ขณะที่น้ำประปาในระบบจ่ายน้ำของการประปานครหลวงมีคลอรีนอิสระคงเหลือมากเพียงพอ ที่จะฆ่าเชื้อโรคที่อาจเล็ดลอดมาภายหลังได้ แต่เมื่อน้ำถูกกักเก็บไว้ใน    ถังพักน้ำตามอาคาร บ้านพักอาศัย เป็นเวลานาน คลอรีนในน้ำประปาจะค่อย ๆ ระเหยและสลายไป และอาจไม่เพียงพอต่อการป้องกันการปนเปื้อนได้ จึงต้องหมั่นดูแลถังพักน้ำให้สะอาด มีฝาปิดให้มิดชิด ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่น้ำในถังพักน้ำจะถูกปนเปื้อนได้

ถังพักน้ำที่ขาดการดูแล อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรค ทำให้น้ำในถังพักน้ำเสี่ยงต่อการปนเปื้อน สามารถนำไปสู่โรคที่เกิดจากน้ำเช่น โรคท้องร่วง อหิวาตกโรค เป็นต้น การทำความสะอาด     ถังพักน้ำเป็นประจำ ช่วยป้องกันโรคที่เกิดจากน้ำดังกล่าว นอกจากนี้สิ่งสกปรก และตะกอน มีแนวโน้มที่จะสะสมที่ก้นถังพักน้ำ ทำให้คุณภาพน้ำประปาด้อยคุณภาพลง

ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาถังพักน้ำ เพราะถังพักน้ำที่ได้รับการดูแล ทำความสะอาดเป็นประจำ จะช่วยลดการสะสมของตะกอน ลดการเกิดสนิม และการกร่อนของถังพักน้ำ ช่วยลดโอกาสเกิด     ความเสียหายต่อโครงสร้างถังพักน้ำ รวมถึงระบบน้ำที่ต่อจากถัง ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงระบบน้ำภายในอาคาร บ้านพักอาศัย

เป็นคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ หน่วงงานที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยทั่วโลก เช่น ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐอเมริกา (Centers for Disease Control and Prevention : CDC) สำนักงานอนามัยสิ่งแวดล้อมแคนาดา (Environment Health Division) สมาคมการประปาแห่งสหรัฐอเมริกา (American Water Works Association : AWWA) รวมทั้งองค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ล้วนแนะนำให้ทำความสะอาดถังพักน้ำเป็นประจำ ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยป้องกันโรคปนเปื้อนในน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความสกปรกในถังพักน้ำมาจากไหน

การประปานครหลวง กำหนดเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาที่ผลิตและสูบจ่ายไปให้บริการประชาชน ต้องมีความขุ่นน้อยกว่า 1 NTU ซึ่งน้อยกว่าประกาศของกรมอนามัย เรื่องเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ 5 เท่า    และน้อยกว่าค่าแนะนำน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลก 4 เท่า

แต่เมื่อน้ำประปาผ่านมาตรวัดน้ำ เข้าสู่ถังเก็บน้ำภายในอาคาร บ้านพักอาศัย และถูกเก็บไว้เป็นเวลานาน ความขุ่นที่มองไม่เห็นจะสะสมเป็นตะกอนที่ก้นถังพักน้ำ ดังนั้นจึงควรทำความสะอาดถังพักน้ำเป็นประจำ อย่างน้อย 6 เดือน/ครั้ง เพื่อให้น้ำประปาคงคุณภาพ ปราศจากสิ่งปนเปื้อน

ติดต่อรับบริการล้างถังพักน้ำ

          1. MWA Call Center 1125 แจ้งชื่อ-นามสกุล เลขทะเบียนผู้ใช้น้ำ

          2. ผ่านทางแอปพลิเคชั่น MWA onMobile เลือกบริการ ล้างถังพักน้ำ

          3. หน่วยธุรกิจเสริมด้านบริการ การประปานครหลวง โทรศัพท์ 0 2500 2802 , 0 2504 0123 ต่อ 1865

          4.  MWA E-Service เข้าสู่ระบบ เลือกบริการ ธุรกิจเสริม > งานล้างถังพักน้ำ