สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการ กปน.