ผู้บริหารระดับสูงของ กปน.

ผู้บริหารระดับสูงของ กปน.

นาย รักษ์ศักดิ์ สุริยหาร

รักษาการในตำแหน่ง

ผู้ว่าการ

เบอร์โทร

00 2504 0123 ต่อ 1636

นาย รักษ์ศักดิ์ สุริยหาร

รักษาการในตำแหน่ง

เบอร์โทร

00 2504 0123 ต่อ 1636

น.ส. สุวรา ทวิชศรี

รองผู้ว่าการ(บริหาร)

เบอร์โทร

0 2500 2590

น.ส. บุษกร พฤกษอาโนชา

รองผู้ว่าการ (การเงิน)

เบอร์โทร

0 2500 2660

นาย รักษ์ศักดิ์ สุริยหาร

รองผู้ว่าการ (วิศวกรรม)

เบอร์โทร

00 2504 0123 ต่อ 1636

นาย อานุภาพ สุภาพันธ์

รองผู้ว่าการ (ผลิตน้ำ)

เบอร์โทร

0 2504 0025

นาง ราชิรัช อุทาโย

รองผู้ว่าการ(แผนและพัฒนา)

เบอร์โทร

0 2500 2775

นาย ปริพรรห์ พิณสุรงค์

รองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีดิจิทัล)

เบอร์โทร

0 2500 2811

น.ส. ฉวีวรรณ อุทัยพิบูลย์

รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก)

เบอร์โทร

0 2500 2845

นาย สุเทพ เอื้อปกรณ์ 

รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก)

เบอร์โทร

0 2571 3352

นาย วชิรวิทย์ โพธิ์วิจิตร

ผู้เชี่ยวชาญ

การประปานครหลวง ระดับ 10

เบอร์โทร

0 2500 2697

น.ส. วิชชุดา เลี่ยมสงวน

ผู้เชี่ยวชาญ

การประปานครหลวง ระดับ 10

เบอร์โทร

0 2504 0123 ต่อ 2792

นาง นิสภัสร์ วงศ์พัฒน์

ผู้เชี่ยวชาญ

การประปานครหลวง ระดับ 10

เบอร์โทร

0 2500 2558

นาย วิสันต์ มิตรภานนท์

ผู้เชี่ยวชาญ

การประปานครหลวง ระดับ 10

เบอร์โทร

0 2504 0123 ต่อ 2586

นาง สุชาดา นาคย้อย

ผู้ช่วยผู้ว่าการ(สำนักตรวจสอบ)

เบอร์โทร

0 2500 2520

นาง เมธาวี สุชาติล้ำพงศ์

ผู้ช่วยผู้ว่าการ(สำนักผู้ว่าการ)

เบอร์โทร

0 2500 2534

น.ส. กรวิไล เยียวยาสัตว์

ผู้ช่วยผู้ว่าการ(สำนักคณะกรรมการการประปานครหลวง)

เบอร์โทร

0 2500 2516

นายสรรค์ชัย พงศ์พุทธชาติ

ผู้ช่วยผู้ว่าการ(บริหาร)

เบอร์โทร

0 2500 2592

นาย สุนทร ทองกำเหนิด

ผู้ช่วยผู้ว่าการ(ทรัพยากรบุคคล)

เบอร์โทร

0 2500 2620

นาง สุคนธ์ทิพย์ งามวาจา

ผู้ช่วยผู้ว่าการ(การเงิน)

เบอร์โทร

0 2500 2661

นาง ภัทราภรณ์ ภัทระศิขริน

ผู้ช่วยผู้ว่าการ(บัญชี)

เบอร์โทร

0 2500 2670

นาย สุทธิศักดิ์ ลาภประเสริฐ

ผู้ช่วยผู้ว่าการ(ก่อสร้าง)

เบอร์โทร

0 2500 2703

นาง ทิมาพร วิมลอนุพงษ์

ผู้ช่วยผู้ว่าการ(วิศวกรรม)

เบอร์โทร

0 2500 2701

นาย อำนาจ ภาครส

ผู้ช่วยผู้ว่าการ

(สำนักบริหารโครงการ)

เบอร์โทร

0 2500 2743

นาย สมศักดิ์ ปัสนานนท์

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบผลิตน้ำ)  

เบอร์โทร

0 2504 0071

นาย มนตรี ล่องตี้

ผู้ช่วยผู้ว่าการ

(แหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ)

เบอร์โทร

0 2503 9350 ต่อ 36

นายพรศักดิ์ สมรไกรสรกิจ  

ผู้ช่วยผู้ว่าการ(บำรุงรักษา)   

เบอร์โทร

0 2298 6946

นาย ธนะพงษ์ เค้าสงวนศิลป์ 

ผู้ช่วยผู้ว่าการ(แผนและพัฒนา)

เบอร์โทร

0 2504 0123 ต่อ 2776 

นาย ชัยพร รัตนธนังพงศ์

ผู้ช่วยผู้ว่าการ(ธุรกิจ)

เบอร์โทร

0 2500 2503

นาง พิศวาท ภาพสุวรรณ

ผู้ช่วยผู้ว่าการ(เทคโนโลยีดิจิทัล)

เบอร์โทร

0 2500 2811

นาย อาชวัน อิ่มเอิบธรรม

ผู้ช่วยผู้ว่าการ(บริการ 1)

เบอร์โทร

0 2384 7647 ต่อ 3296

น.ส. จิตรอารีย์ มุงคุณ

ผู้ช่วยผู้ว่าการ(บริการ 2)

เบอร์โทร

0 2298 6745

นาย กิตติพัฒน์ อู่ทิฆัมพร

ผู้ช่วยผู้ว่าการ(บริการ 3)

เบอร์โทร

0 2552 2244

นาย สารวุฒิ บุญวงศ์

ผู้ช่วยผู้ว่าการ(บริการ 4)

เบอร์โทร

0 2455 7851

นาย ปิยพงษ์ ศรีสมบูรณ์ 

ผู้ช่วยผู้ว่าการ(บริการ 5 )

เบอร์โทร

0 2571 3352

นาย สุพิเชฐ ถาวรทวีวงษ์

ผู้ช่วยผู้ว่าการ(บริการ)

เบอร์โทร

0 2504 0123 ต่อ 4800

นาย เสริมศักดิ์ จันทร์สาม 

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบส่งและจ่ายน้ำ)

เบอร์โทร

0 2278 2911

นาง สุวรรณา ภาครส

ผู้เชี่ยวชาญ

การประปานครหลวงระดับ 9

เบอร์โทร

0 2504 0123  ต่อ 1949

นาย สินัท สินิทธานนท์

ผู้ตรวจการ

การประปานครหลวงระดับ 9

เบอร์โทร

0 2500 2721 

น.ส. อำไพ พันธุ์อายุวัฒนะ  

ผู้เชี่ยวชาญ

การประปานครหลวงระดับ 9

เบอร์โทร

0 2504 0123 ต่อ 4594  

นาง พรทิพย์ ทินกร ณ อยุธยา 

ผู้เชี่ยวชาญ

การประปานครหลวงระดับ 9

เบอร์โทร

0 2500 2668

นาย จิรานุวัฒน์ ณรงค์

ผู้เชี่ยวชาญ

การประปานครหลวงระดับ 9

เบอร์โทร

0 2500 2649

น.ส. วรางคณา สุดโต

ผู้เชี่ยวชาญ

การประปานครหลวงระดับ 9

เบอร์โทร

0 2504 0123  ต่อ 1114

น.ส. อรวรรณ สุไรมาน

ผู้เชี่ยวชาญ

การประปานครหลวงระดับ 9

เบอร์โทร

0 2504 0123  ต่อ 2787

นาย ยงยุทธ ศรีโหมด

ผู้เชี่ยวชาญ

การประปานครหลวงระดับ 9

เบอร์โทร

0 2503 9400 ต่อ 1008

น.ส. ดวงกมล เรียนพืชน์

ผู้เชี่ยวชาญ

การประปานครหลวงระดับ 9

เบอร์โทร

0 2504 0123 ต่อ 2698