นโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


การดำเนินการตามแผนนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  


ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง นโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2566-2570 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี