การทดสอบไฮโดรเจนซัลไฟด์นั้น ส่วนใหญ่จะวิเคราะห์ในน้ำเสีย ปัจจุบันการประปานครหลวงไม่ได้ทำการวิเคราะห์รายการนี้ วิธีวิเคราะห์ไฮโดรเจนซัลไฟด์ สามารถเปิดดูได้ในหนังสือ Standard Methods for theExamination of Water & Wastewater หากประสงค์จะถามวิธีวิเคราะห์ โปรดแจ้งเบอร์ Fax ของท่าน ทางกองวิเคราะห์คุณภาพน้ำ จะส่ง Fax ไปให้