การประปานครหลวง ผลิตน้ำประปาตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก ปี 2006 ซึ่งท่านสามารถดูข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ได้ จาก www.mwa.co.th ในหัวข้อ ความรู้เรื่องกิจการประปา/คุณภาพน้ำ/มาตรฐานคุณภาพน้ำประปา