รายงานการบริหารเงินงบประมาณ

สรุปงบลงทุนประจำปีงบประมาณ (ครม.อนุมัติ)

สรุปงบทำการประจำปีงบประมาณ (คณะกรรมการการประปานครหลวง อนุมัติ)

รายงานแผนงาน – ผลงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ