ระบบผลิตน้ำ

แบบฟอร์มและเกณฑ์การพิจารณาประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างและบุคลากรผู้รับจ้างในการประเมินผลการปฏิบัติงานก่อสร้างของผู้รับจ้างและบุคคลากรสำหรับงานก่อสร้างงานโยธา ระบบส่งน้ำประปา ระบบน้ำดิบ และหรือระบบผลิตน้ำประปาและหรือสถานีสูบน้ำกับถังเก็บน้ำ

เลือกปี พ.ศ.

การประเมินผลงานผู้รับจ้าง

การตัดคะแนนผู้รับจ้างและบุคลากร