ข้อมูลที่สำคัญของ กปน.

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : มี.ค. 2565 

ข้อมูลที่สำคัญของการประปานครหลวง

รายการ
1.ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ล้าน ลบ.ม.)
2.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ล้าน ลบ.ม.)
3.เปอร์เซ็นต์น้ำจำหน่าย (ร้อยละ)
4.จำนวนผู้ใช้น้ำ (ล้านราย)
5.จำนวนพนักงาน (คน)
6.รายได้รวม (ล้านบาท)
7.ค่าใช้จ่ายรวม (ล้านบาท)
8.กำไรสุทธิ (ล้านบาท)
9.สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)

ปีงบประมาณ

2565 (รอบ 6 เดือน) 2564 2563 2562
1,031.8 2,116.5 2,121.1 2,075.2
700.9 1416.2 1,458.3 1,467.4
67.9 66.9 68.7 70.2
2.537 2.518 2.479 2.423
4,252 4,250 4,339 4,303
9,087.1 18,413.5 18,044.9 20,012.75
3,898.8 12,909.3 12,421.99 13,009.27
2,192.3 5,504.2 5,622.9 7,003.48
86,573.4 84,194.3 81,337.8 78,949.19

หมายเหตุ : * ปีงบประมาณ 2560 ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมเนื่องจากมีการปรับปรุงบัญชีในปีงบประมาณ 2561 จึงต้องปรับปรุงรายการในปีงบประมาณ 2560 เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ

ข้อมูลที่สำคัญของการประปานครหลวง ปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

รายการ
 1.ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ล้าน ลบ.ม.)
2.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ล้าน ลบ.ม.)
3.เปอร์เซ็นต์น้ำจำหน่าย (ร้อยละ)
4.จำนวนผู้ใช้น้ำ (ล้านราย)
5.จำนวนพนักงาน (คน)
6.รายได้รวม (ล้านบาท)
7.ค่าใช้จ่ายรวม (ล้านบาท)
8.กำไรสุทธิ (ล้านบาท)
9.สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)

ปีงบประมาณ 2565

สะสม 6 เดือน มี.ค. 65  ก.พ. 65  ม.ค. 65
1,031.8 178.1 157.1 175.8
700.9 121.7 111.0 117.9
67.9 68.3 70.6 67.7
2.537 2.537 2.534 2.529
4,252 4,252 4,254 4,177
9,087.1 1,567.6 1,448.2 1,534.7
3,898.8 1,403.8 1,025.0 1,072.3
2,192.3 163.2 383.6 419.7
86,573.4 86,573.4 86,070.4 85,474.1