งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก

งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง