ค้นหา
Quick Link
  ความรับผิดชอบต่อสังคม
  แบรนด์ กปน.
  ข่าวสำหรับคณะกรรมการกปน.
เกี่ยวกับ กปน.
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
  สัญลักษณ์
  ภาพลักษณ์ของ กปน.
  ประวัติ/ภาระหน้าที่
ทิศทางและนโยบายขององค์กร
  ทิศทางและนโยบายขององค์กร
  นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล
  จริยธรรมการดำเนินงาน กปน.
  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
  การตรวจสอบภายใน
  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ กปน.
  การควบคุมภายใน
  แผนปฏิบัติงานและความก้าวหน้า
พ.ร.บ. และกฏ
  พระราชบัญญัติ
  ข้อบังคับการประปานครหลวง
  ระเบียบการประปานครหลวง
  คำสั่งการประปานครหลวง
  ประกาศการประปานครหลวง
หน้าหลัก >> คำสั่งการประปานครหลวง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดคำสั่งการประปานครหลวง ข่าว/บทความทั้งหมด
คำสั่งการประปานครหลวง
คำสั่ง กปน. ที่ 500-2558 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติและอัตราค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาใหม่
คำสั่ง กปน. ที่ 100-2550 หลักเกณฑ์การพิจารณาเกี่ยวกับการจำหน่ายน้ำและเเจกน้ำประปา ณ จุดจำหน่าย
คำสั่ง กปน. ที่ 347-2552 กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการยื่นคำขอส่วนลดค่าน้ำประปาเเก่ทหารผ่านศึกและครอบครัว

หน้า : [1]
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125