ค้นหา
Quick Link
  ความรับผิดชอบต่อสังคม
  แบรนด์ กปน.
  ข่าวสำหรับคณะกรรมการกปน.
เกี่ยวกับ กปน.
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
  สัญลักษณ์
  ภาพลักษณ์ของ กปน.
  ประวัติ/ภาระหน้าที่
ทิศทางและนโยบายขององค์กร
  ทิศทางและนโยบายขององค์กร
  นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล
  จริยธรรมการดำเนินงาน กปน.
  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
  การตรวจสอบภายใน
  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ กปน.
  การควบคุมภายใน
  แผนปฏิบัติงานและความก้าวหน้า
พ.ร.บ. และกฏ
  พระราชบัญญัติ
  ข้อบังคับการประปานครหลวง
  ระเบียบการประปานครหลวง
  คำสั่งการประปานครหลวง
  ประกาศการประปานครหลวง
หน้าหลัก >> ข้อบังคับการประปานครหลวง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข้อบังคับการประปานครหลวง ข่าว/บทความทั้งหมด
ข้อบังคับการประปานครหลวง
ข้อบังคับ ฉบับที่ 55 ว่าด้วย การเร่งรัดการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2521
ข้อบังคับ ฉบับที่ 90 ว่าด้วย การขออนุญาตฯ เพื่อชักน้ำหรือวิดน้ำ พ.ศ. 2534
ข้อบังคับ ฉบับที่ 102 ว่าด้วย การให้ทุนการศึกษาแก่บุคคลภายนอก พ.ศ. 2538
ข้อบังคับ ฉบับที่ 110 ว่าด้วย หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดฯ พ.ศ. 2541
ข้อบังคับ ฉบับที่ 111 ว่าด้วย หลักเกณฑ์การแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ฯ พ.ศ. 2542
ข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ 112 ว่าด้วย การรับ-การจ่าย และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2542
ข้อบังคับ ฉบับที่ 115 ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2543
ข้อบังคับ ฉบับที่ 116 ว่าด้วย การบริหารการจัดส่ง จำหน่าย และการใช้น้ำประปา พ.ศ. 2558
ข้อบังคับ ฉบับที่ 121 ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2546 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 115 ครั้งที่ 1)
ข้อบังคับ ฉบับที่ 133 ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของผู้ว่าการฯ พ.ศ. 2552
ข้อบังคับ ฉบับที่ 139 ว่าด้วย การมอบอำนาจเฉพาะอย่าง ฯ

หน้า : [1]
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125