ค้นหา
Quick Link
  ความรับผิดชอบต่อสังคม
  แบรนด์ กปน.
  ข่าวสำหรับคณะกรรมการกปน.
เกี่ยวกับ กปน.
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
  สัญลักษณ์
  ภาพลักษณ์ของ กปน.
  ประวัติ/ภาระหน้าที่
ทิศทางและนโยบายขององค์กร
  ทิศทางและนโยบายขององค์กร
  นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล
  จริยธรรมการดำเนินงาน กปน.
  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
  การตรวจสอบภายใน
  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ กปน.
  การควบคุมภายใน
  แผนปฏิบัติงานและความก้าวหน้า
พ.ร.บ. และกฏ
  พระราชบัญญัติ
  ข้อบังคับการประปานครหลวง
  ระเบียบการประปานครหลวง
  คำสั่งการประปานครหลวง
  ประกาศการประปานครหลวง
หน้าหลัก >> ระเบียบการประปานครหลวง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดระเบียบการประปานครหลวง ข่าว/บทความทั้งหมด
ระเบียบการประปานครหลวง
ระเบียบ ฉบับที่ 11 ว่าด้วย การรักษาความปลอดภัยสถานที่สำคัญของ กปน. 2544
ระเบียบ ฉบับที่ 12 ว่าด้วยการให้ส่วนลดค่าน้ำประปาแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัว พ.ศ. 2547
แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2552
ระเบียบ ฉบับที่ 15 ว่าด้วย การอนุญาตให้ก่อสร้างหรือใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ฯ พ.ศ. 2544
ระเบียบ ฉบับที่ 18 ว่าด้วย การรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ (พ.ศ. 2557)
ระเบียบ ฉบับที่ 27 ว่าด้วย มาตรฐานจริยธรรมฯ พ.ศ. 2559
ระเบียบ ฉบับที่ 30 ว่าด้วย กำหนดวันเวลาปฏิบัติงานฯ พ.ศ. 2544
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ระเบียบ ฉบับที่ 30 พ.ศ. 2552
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ระเบียบ ฉบับที่ 30 พ.ศ. 2557
ระเบียบ ฉบับที่ 42 ว่าด้วย การรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ กปน. พ.ศ. 2559
ระเบียบ ฉบับที่ 50 ว่าด้วย การติดตั้งประปาใหม่ พ.ศ. 2558
ระเบียบ ฉบับที่ 51 ว่าด้วย การกำหนดประเภทผู้ใช้น้ำและการเปลี่ยนประเภทผู้ใช้น้ำ พ.ศ. 2558
ระเบียบ ฉบับที่ 52 การเปลี่ยนและการทดสอบมาตรวัดน้ำ พ.ศ. 2557
ระเบียบ ฉบับที่ 53 การขอยกเลิกใช้น้ำฯ พ.ศ. 2557
ระเบียบ ฉบับที่ 56 การกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานฯ พ.ศ. 2557
ระเบียบ ฉบับที่ 57 การรับรองระบบประปาเอกชน พ.ศ. 2558
ระเบียบ ฉบับที่ 58 ว่าด้วย การดำเนินการต่อผู้กระทำความผิดฯ พ.ศ. 2554
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ระเบียบ ฉบับที่ 58 พ.ศ. 2548
ระเบียบ ฉบับที่ 59 ข้อห้ามเเละข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้น้ำ พ.ศ. 2558
ระเบียบ ฉบับที่ 70 ว่าด้วย การอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐรื้อย้ายท่อประปา พ.ศ. 2554

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125