ค้นหา
Quick Link
  ความรับผิดชอบต่อสังคม
  แบรนด์ กปน.
  ข่าวสำหรับคณะกรรมการกปน.
เกี่ยวกับ กปน.
  วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
  สัญลักษณ์
  ภาพลักษณ์ของ กปน.
  ประวัติ/ภาระหน้าที่
ทิศทางและนโยบายขององค์กร
  ทิศทางและนโยบายขององค์กร
  นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาล
  จริยธรรมการดำเนินงาน กปน.
  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
  การตรวจสอบภายใน
  สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ กปน.
  การควบคุมภายใน
  แผนปฏิบัติงานและความก้าวหน้า
พ.ร.บ. และกฏ
  พระราชบัญญัติ
  ข้อบังคับการประปานครหลวง
  ระเบียบการประปานครหลวง
  คำสั่งการประปานครหลวง
  ประกาศการประปานครหลวง
หน้าหลัก >> พระราชบัญญัติ
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดพระราชบัญญัติ ข่าว/บทความทั้งหมด
พระราชบัญญัติ
คำอธิบายสรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526
คำอธิบายสรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510
พระราชบัญญัติการประปานครหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2516
พระราชบัญญัติการประปานครหลวง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติการประปานครหลวง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2530
พระราชบัญญัติการประปานครหลวง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510 (Update)
พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

หน้า : [1]
Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125