ค้นหา

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
       "ความขัดแย้งทางผลประโยชน์” หมายความว่า การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interests) สถานการณ์ หรือการกระทำที่คณะกรรมการ กปน. ผู้ว่าการ ผู้บริหาร พนักงาน ของการประปานครหลวง ที่มีผลประโยชน์ส่วนตนมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัว หรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา ซึ่งมีรูปแบบที่หลากหลาย จนกระทั่งกลายเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันทั่วไปโดยไม่เห็นว่าเป็นความผิด จนส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับการประปานครหลวง
 

ประกาศและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
 
 
      
 
 
 
 
แนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 
        ผู้ปฏิบัติงานการประปานครหลวง ต้องหลีกเลี่ยงและไม่เกี่ยวข้องในกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจใด ๆ ทั้งนี้ในการปฏิบัติหน้าที่จะต้องยึดถือประโยชน์ของ กปน. เป็นสำคัญ ภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม โดยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้
1. ไม่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการจัดการหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน หรือมีผลประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของ กปน. เว้นแต่เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการในนิติบุคคลดังกล่าว โดยการมอบหมายของ กปน.
2. ไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญากับ กปน. หรือในกิจการที่กระทำให้แก่ กปน. หรือดำเนินธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกิจการของ กปน. ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นเพียงผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์ในการลงทุนโดยสุจริตในบริษัทจำกัดที่กระทำการอันมีส่วนได้ส่วนเสียเช่นว่านั้น หรือเป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการ กปน. มอบหมายให้เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการในบริษัทจำกัด หรือบริษัทจำกัดมหาชน ที่ กปน. เป็นผู้ถือหุ้น
3. ไม่เข้าไปเสนอราคา หรือทำสัญญาเป็นผู้ขาย หรือผู้รับจ้างในการซื้อ หรือจ้าง ของ กปน. รวมทั้งรับช่วงงานจากผู้ขายหรือผู้รับจ้างดังกล่าว ไม่ว่าจะกระทำในนามของตนเอง หรือในนามบริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอื่นใด ซึ่งตนเองรวมทั้งคู่สมรส เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน
4. สร้างความมั่นใจต่อสาธารณะชนว่า การกระทำของเราจะไม่ได้รับอิทธิพลโดยผลประโยชน์ส่วนตัวและความสัมพันธ์ส่วนตน
5. หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจกระทบต่อการดำรงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรม หรือนำไปสู่การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม
6. หลีกเลี่ยงกิจกรรมใด ๆ ที่ทำให้ กปน. หรือการให้บริการของ กปน. เสื่อมเสียชื่อเสียงประชาชนขาดความไว้วางใจ
7. ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะเป็นของขวัญ รางวัล ความก้าวหน้า หรือผลประโยชน์ในรูปแบบใด ๆ
8. แก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยยึดมั่นในประโยชน์ของ กปน. และสาธารณะเป็นสำคัญ
 
 

ช่องทางการร้องเรียนเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เมื่อพบเห็นและประสบกับปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะทำอย่างไร?
• เกิดขึ้นกับตัวเอง ให้พิจารณาผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นว่าส่วนรวมเสียผลประโยชน์หรือไม่ หากส่วนรวมเสียประโยชน์ ท่านก็ควรหลีกเลี่ยง ตัวอย่างเช่น หากท่านเป็นคณะกรรมการพิจารณาจัดจ้างหรือพิจารณาความดีความชอบของบุคคลใกล้ชิด ท่านก็ควรถอนตัวจากการเป็นคณะกรรมการ หรืองดออกเสียง เนื่องจากการตัดสินใจอาจมีผลทำให้การพิจารณาเบี่ยงเบนแต่หากเป็นเพียงคนรู้จักกันธรรมดา ท่านควรประกาศให้ทราบว่าท่านรู้จักกับบุคคลนั้นต่อคณะกรรมการ ทั้งนี้ เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจของท่านและเพื่อความโปร่งใสด้วย
• เกิดขึ้นกับผู้ร่วมงานหรือคนใกล้ตัว ท่านควรให้คำแนะนำด้วยการอธิบายให้เข้าใจถึงกรณีต่าง ๆ และผลหรือโทษของความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หากท่านพบเห็นและมีหลักฐานที่ทำให้มั่นใจว่า ผู้ปฏิบัติงานของการประปานครหลวง คนใดกระทำการทุจริตและปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของตนเอง และทำให้ประโยชน์ส่วนรวมเสียหาย ท่านสามารถประสานเพื่อให้ข้อมูลกับหน่วยงานดังต่อไปนี้
 คณะกรรมการ การประปานครหลวง
 ผู้ว่าการ การประปานครหลวง
 สำนักคณะกรรมการ การประปานครหลวง
 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ การประปานครหลวง (ศปท.กปน.) ผ่านช่องทาง ดังนี้
• กล่องคุณธรรม ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ กปน.
• INTRANET : ระบบรับเรื่องร้องเรียนภายใน หัวข้อ "การทุจริตและประพฤติมิชอบ”
• INTERNET : ระบบรับเรื่องร้องเรียนภายนอก หัวข้อ "ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ของ กปน.”
• ส่งทาง E-mail : anticor@mwa.co.th
• โทรศัพท์ – โทรสาร : โทรศัพท์ 0-2-504-0123 ต่อ 1608 , โทรสาร 0-2503-9854
• ส่งทางไปรษณีย์ ฝ่ายธรรมาภิบาล อาคารสำนักงานใหญ่ ชั้น 6
400 ถนนประชาชื่น
 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 
 
 
คู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ กปน.
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125