กองวิเคราะห์คุณภาพน้ำ การประปานครหลวง ขอเรียนชี้แจงคำถามของท่าน ดังนี้

  1. พีเอช คือค่าที่แสดงถึงความเป็นกรดหรือด่างของน้ำทิ้ง น้ำทิ้งที่มีสมบัติเป็นกรดจะมีค่าพีเอชน้อยกว่า 7 เป็นด่างจะมีค่าพีเอชมากกว่า 7 และเป็นกลางจะมีพีเอชเท่ากับ 7 ค่าพีเอชของน้ำทิ้งมีความสำคัญในการบำบัดด้วยวิธีทางเคมีฟิสิกส์ และชีววิทยา จำเป็นต้องควบคุมค่าพีเอชของน้ำทิ้งให้คงที่ หรือควบคุมให้อยู่ในช่วงที่จำกัดไว้
  2. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand , BOD) คือปริมาณออกชิเจนที่แบคทีเรียใช้ในการย่อยสารอินทรีย์ชนิดที่ย่อยสลายได้ ภายใต้สภาวะที่มีออกซิเจน ค่าบีโอดีจะบอกถึงกำลังความสกปรกของน้ำเสียต่างๆ ในแหล่งน้ำนอกจากนี้ยังใช้ในการออกแบบในการบำบัดน้ำเสียด้วย หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถค้นคว้าได้จากหนังสือในห้องสมุดต่างๆ เช่น
  • เคมีของน้ำ น้ำโสโครก และการวิเคราะห์ ของ อ.กรรณิการ์ สิริสิงห์
  • คู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย ของ ศ.ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์
  • การกำจัดน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมและแหล่งชุมชน โดย เสริมพล รัตสุข และ ไชยยุทธ กลิ่นสุคนธ์