ค้นหา
1125 MWA Call Center
  1125 MWA Call Center
วิดิทัศน์
 แสดงทั้งหมด
หัวข้อข่าว...ที่น่าสนใจ >> ปี 2556
กปน. ร่วมมือ นิด้า สร้างพันธมิตรเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

วันที่ 19 มี.ค. 2556

           นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปานครหลวง ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิชาการ กับ รศ.ดร. นิสดารก์ เวชยานนท์ รักษาการคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพบุคลากร และสร้างความร่วมมือด้านวิชาการอันเป็นประโยชน์ระหว่างหน่วยงาน เตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 นี้

Website Policy | Privacy Policy | Website Security Policy
 
Copyright 2010 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved. Call Center : 1125